#diez îți va oferi, ca și anul precedent, în timp real, toate informațiile despre BAC 2015 – calendarul, subiectele și rezultatele sesiunii de bacalaureat. Mai jos găsești câteva lucruri esențiale pe care trebuie să le cunoști despre bacalaureatul din luna iunie.

Sesiunea va avea loc conform orarului ce urmează:

2 iunie (marți) – Limba şi literatura română alolingvi
5 iunie (vineri) – Limba de instruire
9 iunie (marți) – Limba străină
12 iunie (vineri) – Matematica (real), Istoria românilor şi universală (umanist), Arte (arte), Sport (sport), Tehnologie (tehnologic).
16 iunie (marți) – Examenul la solicitare (geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istoria românilor și universală, informatică)
19 iunie (vineri) – L. ucraineană/bulgară/găgăuză (real, umanist)

1. De la o anumită disciplină de examen sunt eliberați, cu nota „10” din oficiu, deținătorii diplomelor de gradul I, II, III la olimpiadele republicane la disciplina dată, organizate de către Ministerul Educației, în anul absolvirii și elevii, care în una din clasele a X-a – a XII-a au obținut, la disciplina dată de examen, medalii individuale la olimpiadele internaționale, recunoscute de Ministerul Educaţiei.

2. De la proba de examen la limba străină pot fi eliberați, la cerere, cu nota „10” (zece), din oficiu, candidații care au promovat examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine şi deţin certificat care atestă un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B2 (C1 pentru candidaţii din clasele bilingve), corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Eliberarea candidaţilor de la proba de examen la limbă străină va fi aprobată printr-un ordin al Ministrului Educaţiei.

3. Centrele de bacalaureat vor fi echipate cu dispozitive de detectare a metalelor și aparate de depistare a telefoanelor mobile.

4. Examenul de bacalaureat este organizat în scris și practic. Pentru realizarea lucrării scrise, se acordă 3 ore astronomice (180 minute). Timpul rezervat pentru realizarea subiectelor se calculează din momentul în care candidații încep rezolvarea nemijlocită a lucrării.

5. Pe ușa fiecărei săli va fi afișată lista nominală a candidaților (numele, prenumele, limba de instruire), repartizați în sala respectivă. Elevii vor fi repartizați câte unul în bancă, în ordine alfabetică. În fiecare sală de examen vor fi repartizaţi cel puţin 10 candidaţi.

6. Accesul elevilor în sălile de examen este permis în baza actului de identitate cu 30 minute înainte de începerea probei.

7. Elevii vor semna o declarație, în fiecare zi de examen, până la începutul probei de examen, prin care confirmă că nu dețin asupra lor materiale interzise, ce i-ar favoriza în rezolvarea subiectelor şi cunosc despre faptul că pot fi verificați cu detectorul de metale.

 

11

 

8. Se interzice realizarea copiilor, fotografiilor sau preluarea sub orice formă a informației din teste. Pentru publicarea subiectelor examenului de bacalaureat și a soluțiilor la acestea până la începerea examenului sau pe durata desfășurării acestuia se va sancționa cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei – pentru persoanele fizice (ex. elevi) și cu amendă de la 6.000 la 10.000 lei – pentru persoanele juridice (ex. mass-media).

9. Candidaţii nu au dreptul să faciliteze rezolvarea testului de examen de către alţi candidaţi sau/şi să fraudeze examenul de bacalaureat sub orice formă.

10. Se interzice candidaților să aibă asupra lor tabele, manuale, dicționare, ceruză, notițe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, stații de emisie-recepție, alte dispozitive electronice. Dacă va fi prins cu unul din aceste obiecte, elevul va fi eliminat de la proba de examen, indiferent dacă au fost sau nu folosite materialele interzise pentru rezolvarea testului și vor fi anulate lucrările la toate probele de examen susținute.

11. Candidații care au fost eliminați de la o probă de examen, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile ulterioare, a notelor la probele susținute anterior eliminării.

12. La proba de geografie, candidaților li se permite să între în sala de examen cu atlasul școlar pentru geografia fizică și geografia umană, iar la proba de matematică, fizică, informatică – creion simplu, riglă, radieră. La celelalte probe de examen, elevii vor avea doar pix cu cerneală albastră.

13. În sălile de examen, vor fi repartizați câte doi asistenți la fiecare 30 de candidați, specialiști de altă disciplină decât cea de examen, dar nu mai puţin de 2 asistenţi într-o sală.

14. Fiecare elev va primi testul personalizat și foi ștampilate pentru maculatoare. Pe foaia de titlu a testului sunt indicate: numele, prenumele, data, luna, anul nașterii, codul personal al candidatului (IDNP), Centrul de Bacalaureat (CB), raionul/municipiul (CB), localitatea (CB).

15. Maculatorul reprezintă trei foi A4 capsate şi documentate cu ştampila/antetul Centrului de Bacalaureat. Maculatoarele se repartizează candidaţilor înainte de începutul probei. Fiecare candidat va scrie pe fiecare foaie de maculator numele, prenumele, denumirea instituţiei de învățământ în care a făcut studiile, localitatea, raionul, disciplina de examen, data susţinerii probei.

17. Din momentul repartizării testelor, nici un elev nu mai poate intra în sală și nici părăsi sala de examen.

18. În cazuri speciale, elevul, însoțit de asistent, poate ieși, temporar, din sală, predând testul celui de al doilea asistent. În acest caz, asistentul însoțește doar un singur candidat.

19. Elevul, care a comis în test o greșeală pe care dorește s-o corecteze, taie cuvântul/rândul greșit cu o linie orizontală. Scrie varianta corectă deasupra sau în spațiul rămas liber fără a utiliza ceruza.

20. Pe măsură ce își încheie lucrările, elevii le predau asistenților, semnând în borderoul de prezență. Depășirea timpului prestabilit pentru realizarea subiectelor de examen este interzisă. Ultimii 3 candidați vor rămâne în sala de examen până la predarea ultimei lucrări.

21. Verificarea lucrărilor de examen va fi efectuată în perioada 3 – 26 iunie, iar rezultatele vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 27 iunie. Ulterior, elevii vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a depune contestații. Notele în urma contestațiilor nu se vor micșora.

22. Candidații vor putea, ca și anul trecut, să-și vadă online lucrările personale verificate, după afișarea rezultatelor în centrele de bacalaureat.

 

bac2013-730x373

 

23. Examenul de bacalaureat se consideră promovat dacă notele de la fiecare probă de examen nu sunt mai mici decât „5” (cinci). Pentru a lua o notă de trecere, în sesiunea de bază, candidații vor trebui să ofere răspunsuri corecte la minimum 30% din subiectele din test.

24. Candidații care au luat note insuficiente în sesiunea de bază au dreptul să susțină, la cerere, repetat, probele de examen respective în sesiunea suplimentară care va avea loc în iulie 2015.

25. În cazul, în care elevul va decide să depună o cerere de contestație în scris, el indică numerele de rând ale itemilor ce urmează să fie reverificați de către Comisia Republicană de Examinare a Contestațiilor la disciplina respectivă.

26. Candidații eliminați din examen, pe motiv că au introdus în sălile de examen materiale interzise (ex. telefon mobil), care au fost surprinși copiind sau transmițând soluții cu privire la rezolvarea subiectelor, nu vor avea dreptul să participe la sesiunea suplimentară și vor relua susținerea integrală a examenului de bacalaureat în sesiunea de bază în următorul an (adică în 2016).

27. Lucrările de examen, extrasul din procesul-verbal se păstrează în arhiva instituției în care și-au făcut studiile candidații, în decurs de 5 ani, iar maculatoarele 1 an.

28. Nu se admite eliberarea lucrărilor de examen și a copiilor acestora.

29. În caz de nepromovare, examenul de bacalaureat poate fi susţinut de cel mult două ori în decursul următorilor 3 ani.

30. Baftă la examene!