În zilele de 18 și 19 decembrie 2018, Universitatea de Stat din Moldova a primit vizita delegației Universității din București, condusă de prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul UB. Din delegație au făcut parte conf. univ. dr. Valentin-Sorin Costreie, prorector al Universității din București, acad. Marius Andruh, directorul Departamentului de Chimie Anorganică, Facultatea de Chimie, prof. univ. dr. Viorel Vizureanu, prodecan al Facultății de Filosofie, prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, decanul Facultății de Drept, prof. univ. dr. Razvan Dinca, prodecan al Facultății de Drept, Lilian Ciachir, coordonatorul Catedrei UNESCO pentru Schimburi Interculturale și Interreligioase, Facultatea de Filosofie, conf. univ. dr. Daniela-Elena Dumitru, Directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, ASE București ş.a.

Agenda vizitei a inclus participarea la ceremonia de decernare a titlului Doctor Honoris Causa al USM dlui prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din Bucureşti, o întâlnire cu rectorul Universităţii de Stat din Moldova, prof. univ. dr. hab. Gheorghe Ciocanu, cu prorectorii USM, prof. univ. dr.hab. Florentin Paladi, prof.univ. dr. hab. Otilia Dandara, conf. univ. dr. Angela Niculiţă, cu decanii facultăţilor USM, precum şi cu studenţii şi profesorii de la aceste facultăţi.1_UniBuc_vizita 2_UniBuc_vizita

În după-amiaza zilei de 18 decembrie 2018, membrii delegației bucureștene s-au întâlnit cu colegii lor de la USM. Asftel, prof.univ. dr. Mircea Dumitru, conf. univ. dr. Sorin Costreie, prof. univ. dr. Viorel Vizureanu şi Lilian Ciachir au avut o întrevedere cu colectivul Facultăţii de Istorie şi Filosofie de la USM, reprezentat de conf. univ. dr. Sergiu Matveev, decanul Facultății de Istorie și Filosofie a USM, prof.univ. dr. hab. Ion Eremia, prof. univ. dr.hab. Eudochia Saharneanu, conferenţiarii Ion Gumenâi, Dumitru Dodul, Liliana Rotaru, Eugenia Bogatu ș.a. Facultăţile au o colaborare activă de mai mulţi ani determinată şi de câteva acorduri în exerciţiu şi anume: Acord de colaborare între FIF (USM) şi FF (UB), Acord interinstituţional Erasmus+ ProgrammeKey Action 1– Mobility for learners and staff –Higher Education Student and Staff Mobility şi Acordul de colaborare în cadrul proiectului „Arhitecturi identitare şi noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcţiei identitare în relaţie cu patrimoniul cultural în România contemporană” (52PCCDI/2018, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686), semnat în septembrie 2018. În ultimii ani, ca urmare a Acordului de mobilitate Erasmus+, au beneficiat de deplasări la UB cca 15 profesori şi studenţi.3_UniBuc_vizita

În cadrul întrevederii, pe lângă alte subiecte privind colaborarea dintre universități, a fost discutată posibilitatea aderării instituţionale a USM la Institutul Român de Arheologie din Atena, înfiinţat de către cele patru Universităţi membre ale consorţiului, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Cluj, Universitatea din Iaşi şi Universitatea din Timişoara.4_UniBuc_vizita

Tot în după-amiaza zilei de marți, academicianul Marius Andruh, directorul Departamentului Chimie Anorganică al Facultăţii de Chimie de la UB, a vizitat Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM. La întâlnirea cu cadrele didactico-științifice de la facultate au participat academicienii Gheorghe Duca și Ion Toderaș, alţi colaboratori ai Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În cadrul acestei întâlniri, acad. Gheorghe Duca a anunțat că, la decizia Academiei de Științe a Moldovei, acad. Marius Andruh a fost desemnat membru de onoare al AȘM și i-a înmânat însemnele academice respective.5_UnivBuc_vizita

În continuarea vizitei sale la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică, acad. Marius Andruh a susținut prelegerea „Chiralitatea compușilor complecși și chimia supramoleculară”, adresată cadrelor didactico-științifice de la facultate, studenților, masteranzilor, doctoranzilor și oaspeților prezenți în sală.

În discuțiile care au urmat au fost conturate diverse modalități de cooperare între cele două facultăți în domeniul didactic, de cercetare, schimb de experiență, stagieri, mobilități academice, organizarea programelor comune de masterat, participarea la conferințe studențești și altele.

Prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, decanul Facultății de Drept a UB, prof. univ. dr. Razvan Dinca, prodecan al Facultății de Drept a UB, au avut o întrevedere cu omologii lor de la USM, și anume prof. univ. dr. hab. Violeta Cojocaru, decanul Facultății de Drept, conf. univ. dr. Stela Botnaru, prodecan, dr. lector Oleg Televca, prodecan. La întâlnire au participat și conf. univ. dr. Nicolae Roșca, șeful Departamentului Drept Privat, conf. univ. dr. Svetlana Slusarenco, directorul Școlii Doctorale, prof. univ. dr. Sergiu Baieș ș.a.6_UniBuc_vizita

Cu această ocazie s-a realizat un bilanț al cooperării dintre Facultăţile de Drept de la Universitatea de Stat din Moldova și de la Universitatea din București, colaborare care include mai multe acţiuni știinţifice, didactice, manageriale etc.

În cadrul întrevederii a fost semnat Acordul de cooperare între aceste două facultăți, scopul căruia este de a stabili și dezvolta comunicarea academică și colaborarea între părți, în forma și domeniile de interes comun.

Reprezentanții Universității din București și ai Universității de Stat din Moldova au subliniat necesitatea proiectării și adoptării unor măsuri legate de activitățile comune, reieșind şi din schimbarea statutului USM, care a devenit membru asociat al Consorţiului Universitaria, şi anume:

 • organizarea unor programe de master cu diplomă dublă;
 • racordarea unor regulamente interne şi a programelor de învățământ ale celor două universităţi;
 • organizarea unor echipe de lucru comune privind ajustarea programelor de învățământ;
 • organizarea programelor doctorale în cotutelă;
 • identificarea soluţiilor de susţinere a posibilităţilor de cercetare şi de perfecţionare reciprocă a profesorilor;
 • publicarea reciprocă a rezultatelor cercetărilor şi includerea în Colegiile de redacţie cu statut permanent sau redactori de volum;
 • organizarea unor manifestări științifice cu statut permanent la cele două universităţi;
 • intensificarea mobilităţii academice a studenţilor și profesorilor;
 • organizarea mobilității academice pentru studenții Universității din București originari din Republica Moldova la USM pentru finalizarea tezelor de licență și master;
 • recunoașterea rezultatelor academice obținute în cadrul acestor mobilități;
 • schimbul de experiență între cadrele didactice în scopul consolidării nivelului academic de predare;
 • parteneriatul în implementarea proiectelor de cercetare naționale și internaționale etc.

Delegaţia Universităţii din Bucureşti a vizitat şi Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, unde a făcut cunoştinţă cu cel mai vechi muzeu din Republica Moldova şi cu colecţiile sale ce reflectă istoria naturală, natura contemporană, evoluţia societăţii umane şi cultura tradiţională de pe teritoriul Basarabiei, iar mai târziu al Republicii Moldova. În cea de-a doua zi a vizitei, membrii delegaţiei bucureştene s-au deplasat la mănăstirile Curchi şi Hârbovăţ, avându-l în calitate de ghid pe unul dintre cei mai buni specialişti în problema picturilor murale ale bisericilor, conf. univ. dr. Emil Dragnev.

Delegația de la București a fost impresionată de căldura și ospitalitatea gazdelor.

Pentru mai multe detalii accesați BULETINUL INFORMATIV al USM.