Academia de Studii Economice a Moldovei este o universitate publică (de stat). În toți cei aproape 30 de ani care au trecut, ASEM a evoluat continuu, devenind principala și, pentru moment, unica instituție universitară de profil economic din țară, cu un spectru larg de profiluri adiacente (administrație publică, turism, informatică economică, tehnologii ale informație, drept etc), reprezentând un complex universitar modern.

# Oferta educațională

Oferta educațională a ASEM pentru Admiterea 2020, ciclul I, licență, cuprinde programele de studii ce urmează.

Business și Administrare

La finalizarea programului, absolventul este competent să iniţieze şi să dezvolte o afacere, să rezolve diverse probleme din domeniul afacerilor și să adopte decizii, să elaboreze şi să coordoneze realizarea proiectelor și să formeze și să gestioneze echipe.

Posibilități de angajare: Antreprenor, Manager, Economist, Coordonator de proiect, Agent comercial, Funcţionar în instituţiile publice, Consultant-instructor etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa, engleza
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Marketing și Logistică

Programul are ca obiectiv instruirea şi formarea unor personalități integre, cu cunoștințe fundamentale profunde, cu capacităţi de adaptare şi gândire creativă, orientaţi spre perfecţionare continuă. 

Posibilități de angajare: economist, specialist marketing și vânzări, specialist comunicare / PR, responsabil comunicare în online, agent de achiziții, agent de vânzări, logist, reclamă și design, digital marketing

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Achiziții

La finalizarea programului, absolventul este competent să planifice activităţile de achiziţie și aprovizionare, să negocieze, să asigure desfăşurarea procedurilor de achiziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, să perfecteze documente aferente achizițiilor publice și private.

Posibilități de angajare: Economist, Agent comercial, Agent achiziţii, Specialist aprovizionare, Manager, Coordonator de proiect etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licențiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR: învățământ cu frecvenţă – trei ani:

Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement

La finalizarea programului, absolventul este competent să elaboreze şi să organizeze procesul de vânzare şi distribuţie a produselor turistice, să elaboreze itinerare, să conducă afaceri şi departamente funcţionale din domeniul turismului, agrementului şi serviciilor hoteliere.

Posibilități de angajare: director de agenţie de turism/hotel/restaurant, director comercial, şef de structuri operaţionale în hoteluri, agenţii de turism, în companii tur-operatoare, manager în activitatea de turism, consultant/funcţionar în agenţiile de turism, ghid în agenţiile de turism.

LIMBA DE INSTRUIRE: romana, rusa, engleza, franceza
CALIFICAREA OBŢINUTĂ: licenţiat în servicii publice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Merceologie şi Comerţ

La finalizarea studiilor, absolventul poate aplica procedurile de apreciere a calității, cunoaște procedurile și cerințele față de certificare și standardizare, este capabil să organizeze livrarea, transportarea, depozitarea mărfurilor, știe să elaboreze și să implementeze politici de marketing.

Posibilități de angajare: director de magazin; merceolog produse alimentare/nealimentare; șef de secție în magazinul de produse alimentare/nealimentare; manager pe achiziții/vânzări; agent comercial; economist; laborant/șef de laborator etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa, engleza
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice

La finalizarea programului, absolventul este competent să conceapă, organizeze, implementeze şi să conducă procesele tehnologice specifice industriei alimentare; să organizeze procese tehnologice de producţie şi de deservire a consumatorilor; să proiecteze, elaboreze şi să implementeze procesele tehnologice în domeniul producţiei alimentare; să controleze și să monitorizeze calitatea şi siguranţa produselor alimentare.

Posibilități de angajare: Tehnolog în domeniul alimentaţiei publice, Maître d`hôtel / administrator, Şef de producere, Inginer tehnolog la instituţiile şi firmele de proiectare, Laborant tehnolog în cadrul laboratoarelor tehnologice, Asistent de cercetare în domeniul alimentaţiei publice.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în tehnologii de fabricare şi prelucrare
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Economie Generală

La finalizarea studiilor, absolvenţii dau dovadă de competenţe de proiectare, cercetare, organizare şi gestionarea activităților și proceselor economice, gestionare a informaţiei, posedă aptitudini analitice şi creative. 

Posibilități de angajare: economist, agent evidenţă/recepţie/ livrare mărfuri, dealer/ broker pe piața financiară, agent de asigurări/activități imobiliare/voiaj; consilier/expert/inspector în economia națională; specialist în instituții financiare; profesor de economie; cercetător-economist;  referent/ consultant  pe probleme economice etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în științe politice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Drept

La finalizarea studiilor, absolventul este competent să culeagă date şi informaţii referitoare la o problemă concretă, să interpreteze actele normative şi să soluţioneze probleme de ordin practic, să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea problemelor de drept etc.

Posibilități de angajare: Avocat în baza licenței, Magistrat, grefier, asistent judiciar, Notar în baza licenței, Jurist/consultant juridic, Membru în organele specializate privind soluţionarea litigiilor economice, Personal de asistență al procurorilor, Ofițer de investigații (MAI, SIS) , Inspector de poliție

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în drept
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Administrația Publică

La finalizarea studiilor, absolventul este competent să elaboreze, examineze și adopte decizii privind activitatea administrativă, identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică, știe să aplice metode de control al activității administrative, este apt să  formuleze soluții de eficientizare a activităţii administraţiei publice. 

Posibilități de angajare: Funcționar public, Specialist/expert în administraţia publică, Specialist în domeniul relaţiilor publice, Elaborator de politici publice, Specialist în servicii publice , Manager de proiecte, Consilier în administrația publică, Referent în probleme administrative.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în științe politice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Asistență Socială

La finalizarea studiilor, absolventul are abilitatea de  a diagnostica problemele sociale şi de a identifica nivelul de vulnerabilitate socială a beneficiarului sistemului de asistență socială, posedă competența de relaționare cu membrii comunității și de intervenție în situații de risc.

Posibilități de angajare: Asistent social, Expert social, Asistent social supervizor, Specialist în probleme sociale, Consultant/executor în asistență socială, Consilier local, Specialist în relații cu publicul.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în asistență socială
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

 • învățământ cu frecvenţă – trei ani
  • Planul de învățământ Rom
 • învățământ cu frecvenţă redusă – patru ani
  • Planul de învățământ

Managementul Resurselor Umane

La finalizarea studiilor, absolventul este competent să elaboreze politici și strategii din domeniul managementului resurselor umane, să utilizeze proceduri și tehnici de angajare și instruire a resurselor umane, să organizeze activități de evaluare a performanțelor profesionale, să elaboreze  și să dezvolte sisteme competitive și flexibile de recompensare a personalului.

Posibilități de angajare: Specialist/manager resurse umane, Specialist recrutare şi selecţie personal, Specialist/consultant/expert evaluare resurse umane, Specialist orientare profesională, Specialist salarizare, Consultant/expert normarea muncii.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în economie
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

 • învățământ cu frecvenţă – trei ani
 • învățământ cu frecvenţă redusă – patru ani
  • Planul de învățământ

Contabilitate

La finalizarea programului, absolvenții sunt capabili să organizeze evidența contabilă, să utilizeze programe informatice de contabilitate, să întocmească situații financiare și statistice, să utilizeze bilanțul pentru informarea, analiza și previzionarea activităților. Programul este recomandat atât persoanelor care doresc să-și facă o carieră în domeniul financiar-contabil, cât și celor care visează la o afacere proprie.

Posibilități de angajare: contabil, contabil-șef, director financiar, auditor intern, stagiar în companii de audit, consultant în domeniul financiar-contabil, analist financiar, inspector fiscal etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa.
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licențiat în științe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Finanțe și Bănci

Programul are drept obiectiv pregătirea specialiştilor competitivi în domeniul financiar-bancar. La program, pot aplica tinerii care doresc să obţină cunoştinţe fundamentale în domeniile: activitate bancară, asigurări, investiţii, finanţe publice, fiscalitate, finanţe corporative, pieţe de capital etc.

Posibilități de angajare: economist/manager financiar, specialist în instituţiile bancare, specialist pe piaţa financiară, agent de asigurări, agent fiscal, analist/consultant financiar etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa, engleza
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Economie Mondială și Relații Economice Internaționale

Posibilități de angajare: există o cerere mare pentru absolvenți cu o cunoaștere aprofundată a economiei mondiale și a relațiilor economice internaționale. Acest program vă oferă oportunități de carieră excelente, cum ar fi în astfel de instituții, organizații și companii precum:

 • instituții și organizații europene și internaționale;
 • misiuni diplomatice și reprezentanțe comerciale în străinătate;
 • mediul guvernamental (ministere, departamente, agenții de stat);
 • companii care desfășoară activități pe plan național și internațional;
 • serviciul vamal (specialist în activitatea vamală, broker vamal);
 • firme de consultanță și management de proiecte;
 • organizații neguvernamentale etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa, engleza, franceza
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Tehnologia Informației

Programul de studii „Tehnologia Informației” prevede pregătirea specialistului de înaltă calificare instruit ca inginer, pregătit pentru realizarea tuturor etapelor ciclului de viață a tehnologiilor informaționale, a aplicațiilor și a sistemelor informatice necesare pentru perfecționarea proceselor de gestiune a unităților social-economice de diferite niveluri de ierarhie. Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activități: elaborarea, dezvoltarea, implementarea și mentenanța de tehnologii și instrumente software de operare eficientă cu informațiile, inclusiv pentru înregistrarea, stocarea, regăsirea, procesarea, transmiterea și redarea acestora.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: inginer licențiat
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Securitatea Informațională

Specialistul în securitatea informaţiei este responsabil de proiectarea politicilor și procedurilor de securitate, elaborarea și aplicarea programului de securitate, identificarea și evaluarea vulnerabilităţilor sistemului informatic, găsirea răspunsurilor la violările de securitate, aplicarea standardelor de securitate, monitorizarea/supravegherea aplicării măsurilor de securitate, elaborarea rapoartelor legate de asigurarea securităţii sistemelor informatice.

Posibilități de angajare: Inginer securitatea informației; Analist; Programator; Proiectant sisteme informatice, etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: inginer licenţiat
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Cibernetică și Informatică Economică

Programul este orientat spre dezvoltarea gândirii analitice și formarea la studenți a cunoştinţelor şi deprinderilor practice în modelarea, analiza şi gestiunea eficientă a sistemelor economice (firme, întreprinderi, bănci etc.), dezvoltarea, implementarea, aplicarea și administrarea eficientă a mijloacelor informatice. 

Posibilități de angajare: economist-analist, programator, analist sisteme informatice, inginer sisteme informatice de gestiune a fabricaţiei, proiectant sisteme informatice, administrator sisteme informatice, manager proiecte informatice.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

Informatică aplicată

Programul de studii este focalizat pe pregătirea specialiștilor pentru elaborarea, implementarea, menţinerea şi administrarea instrumentarelor, aplicaţiilor şi sistemelor informatice în suportul informatic al diverselor activităţi, fiind, totodată, cu largi perspective de lansare a afacerilor proprii în domeniu.

Posibilități de angajare: programator,  analist sisteme informatice, proiectant sisteme informatice, administrator sisteme informatice, manager proiecte informatice etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna, rusa
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licențiat în informatică/inginerie
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

 • învățământ cu frecvenţă – trei ani
  • Planul de învățământ Rom/Rus
 • învățământ cu frecvenţă redusă – patru ani
  • Planul de învățământ

Econometrie și Statistică Economică

Programul urmărește formarea specialiștilor capabili să explice și să prognozeze procese, fenomene și tendințe economice prin intermediul datelor statistice. La finalizarea studiilor, absolvenții sunt capabili să interpreteze datele cu referire la activitatea companiilor, a piețelor și a economiei naționale, în întregime, să explice și să anticipeze procese economice utilizând instrumentarul matematic, să elaboreze modele econometrice pentru soluționarea problemelor economice. 

Posibilități de angajare: consultant/specialist/expert în statistică, economist, economist consultant, profesor statistică, actuar etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: româna
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

# Taxe de studii

# Calendarul admiterii

Sesiunea 1 (de bază)

Depunerea online a dosarului de concurs – 27 iulie-4 august 2020 (ultima zi până la ora 23.59)

Afişarea rezultatelor intermediare – 7 august 2020, ora 10.00

Depunerea documentelor în original – 8 august-18 august 2020, conform unui orar cu acces etapizat, cu indicarea locurilor (blocurilor de studii), care va fi plasat pe pagina web ASEM (www.ase.md) odată cu anunțarea rezultatelor intermediare (7 august 2020), cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice.

Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 20 august 2020, ora 10.00.

În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile din Planul de înmatriculare aprobat, va fi anunţat concurs repetat pentru locurile neacoperite. Concursul repetat se va organiza după cum urmează.

Sesiunea 2

Depunerea online a dosarului de concurs – 20 august (începând cu ora 10.00)-24 august 2020 (ultima zi până la ora 23.59).

Anunţarea rezultatelor intermediare – 25 august 2020, ora 10.00.

Depunerea documentelor în original – 25 august (începând cu ora 10.00)-26 august 2020, conform programului de lucru: -17.00.

Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 28 august 2020, ora 10.00.

# Procesul de admitere

În acest an, admiterea se desfășoară în regim online. Dosarele pot fi depuse online AICI!

*În cazul apariției unor dificultăți în legătură cu depunerea dosarului în regim online, candidații pot contacta reprezentanții ASEM la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 060434344.

**În cazul în care candidatul la studii nu dispune de mijloacele digitale necesare pentru înscrierea online la concursul de admitere, ca excepție, se permite prezența fizică în Comisia de Admitere ASEM pentru depunerea dosarului, în baza unei programări preventive la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 060434344.

# Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat se va desfășura în baza notei medii generale din Tabelul de note generale pentru clasele X-XII (Anexa la diploma de bacalaureat).

Concursul de admitere pentru deținătorii diplomei de studii medii profesionale (colegiu) se va desfășura în baza mediei generale din actul de studii.

Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de licenţă se va efectua în baza mediei generale de licenţă din actul de studii.

Concursul de admitere pentru absolvenţii instituţiilor din localităţile de est ale Republicii Moldova, care participă la concurs în baza atestatului de studii medii complete, se va efectua în baza mediei aritmetice simple a notelor din atestatul de studii medii complete.

Deţinătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu) şi de studii superioare de licenţă participă la concursul de admitere la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu).

Media de concurs se calculează până la sutimi, fără rotunjire.

# Acte necesare

Înscrierea candidaților în vederea participării la concurs se desfășoară online, iar dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte scanate:
# copia scanată a buletinului de identitate (a pașaportului);
# actul de studii (inițial scanat, ulterior în original), cu anexa respectivă (absolvenții liceelor din România și din alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
# deținătorii diplomelor de studii medii profesionale (colegiu) și a diplomelor de licență vor depune online doar copiile scanate ale actului de studiu, urmând ca suplimentul la diplomă să fie depus doar în original împreună cu actul de studiu în original;
# diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și la diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort (dacă acestea există);
# patru fotografii 3×4 cm (se prezintă doar cu actele în original);
# adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (la necesitate);
# certificatul care confirmă că unul dintre părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate/adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare postconflictuale cu caracter umanitar în Irak (la necesitate);
# certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii) (la necesitate);
# confirmarea apartenenței la familii de romi (la necesitate);
# copia certificatului de naştere al unuia dintre părinți, pentru cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice, cetățenii străini originari din Republica Moldova și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare;
# alte acte confirmative a opțiunilor de participare la concurs (diplome etc.).

# Contacte

Site-ul instituției îl găsiți AICI! De asemenea, AICI găsiți un grup de pe Facebook creat special pentru absolvenții interesați de studii la ASEM.