Universitatea de Stat din Moldova a fost fondată la 1 octombrie 1946, în scurt timp a devenit lider recunoscut al sistemului naţional de învăţământ superior din ţară. Astăzi Universitatea de Stat din Moldova înregistrează peste 100 de mii de absolvenţi ai diverselor facultăţi şi specialităţi. La etapa actuală, USM dispune de o bază tehnico-materială bine dotată, care asigură toate domeniile de activitate universitară, incluzând 11 blocuri de studii, 16 cămine, 6 centre de cercetare ştiinţifică cu 26 laboratoare, Biblioteca Centrală USM, Centrul de Tehnologii Informaţionale, Centrul editorial, 12 centre culturale şi lingvistice, Casa de cultură, Palatul Sporturilor, 4 săli sportive, 3 cantine studenţeşti, 6 baze de practică, 3 baze de odihnă.

Ofertă educațională

#Facultatea de Biologie și Pedologie

Dacă vrei să devii profesionist în domeniul ştiinţelor naturale, să ştii totul despre componentele mediul ce ne înconjoară: plante, animale, sol, precum şi toate tainele corpului uman, vino la Facultatea de Biologie şi Pedologie.

Specialități:

#Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică

Îţi place să experimentezi şi să vezi lumea din perspectiva formulelor chimice? Atunci vino în lumea în care chimia deschide noi oportunităţi ale cunoaşterii. Ea oferă nu doar parfum, culoare, sau gust, chimia le creează de fapt. Tu poţi fi norocosul care are şansa de a cunoaşte această lume.

Specialități:

#Facultatea de Drept

Dreptul cuprinde ansamblul normelor juridice care stabilesc cadrul juridic de organizare a societăţii, anume aceste principii stau la baza programelor de studii de la Facultatea de Drept. Activitatea de predare-învăţare este orientată spre formarea abilităţilor de a înţelege şi de a interpreta corect un act normativ, pe baza jurisprudenţei interne şi internaţionale.

Specialități:

#Facultatea de Fizică și Inginerie

Eşti interesat de lumea în care fenomenele naturii au o explicaţie ştiinţifică? Facultatea de Fizică şi Inginerie te ajută să înţelegi şi să descoperi tainele Universului. Facultatea îşi propune realizarea activităţii didactice şi de cercetare în conformitate cu cele mai înalte standarde educaţionale.

Specialități:

#Facultatea de Istorie și Filosofie

Facultatea are menirea de a pregăti specialişti de performanţă în domeniile Istorie, Filosofie şi Antropologie, care ar contribui ulterior la promovarea şi dezvoltarea valorilor general-umane în societate şi modelarea unei culturi instituţionale, care ar încuraja buna desfăşurare a vieţii.

Specialități:

#Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine oferă o gamă variată de combinaţii posibile de studiere a limbilor străine. Aici sunt instruiţi specialişti de performanţă în domeniul limbilor moderne, cercetători, profesori, traducători, interpreţi, mediatori interculturali, prin asigurarea formării şi aplicării unor competenţe şi abilităţi racordate la cerinţele societăţii moderne, ceea ce contribuie la integrarea cu succes a absolvenţilor facultăţii în activităţile socio-profesionale realizate în diverse domenii din ţară şi de peste hotare.

Specialități:

#Facultatea de Litere

Dacă vrei să vorbeşti corect sau dacă vrei să cunoşti viaţa şi opera marilor scriitori, vino la Facultatea de Litere. Doar aici profesorii cu o bogată experienţă didactică şi ştiinţifică, iar biblioteca cu un fond de carte impresionant te vor face să descoperi frumuseţea limbii materne.

Specialități:

#Facultatea de Matematică și Informatică

Dacă doreşti să obţii o bază solidă pentru demararea şi ulterior, consolidarea pregătirii unei cariere profesionale în domeniile matematicii sau informaticii, atunci alege Facultatea de Matematică şi Informatică.

Specialități:

#Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Îți dorești să-i înțelegi mai bine pe cei din jur și să îi ajuți cu un sfat? Sau poate îți dorești să contribui la instruirea generațiilor viitoare? Doar aici  şi doar acum îţi poţi îndeplini visul. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se încadrează în conceptul învăţământului superior european bazat pe valori democratice având drept scop formarea viitorilor specialişti de înaltă calificare în domeniul educaţiei şi psihologiei.

Specialități:

#Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative fiind prima ,,construcţie instituţională” de profil politologic a devenit, ipso facto, cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova, care asigură pregătirea unor elite în sfera guvernării, în politică şi administraţie, în domeniul managementului public, precum şi în cel privat.

Specialități:

#Facultatea de Științe Economice

Dacă vrei să te pătrunzi de tainele teoriilor economice ce ți-ar asigura un trai decent, dacă dorești să inițiezi o proprie afacere, să participi în elaborarea strategiilor de dezvoltare a companiilor autohtone, dacă dorești să fii un economist excelent înarmat cu un arsenal intelectual bogat întru a combate fenomene negative ce provoacă sărăcia, șomajul, default-ul, calea ta este doar una singură: Facultatea de Ştiinţe Economice.

Specialități:

#Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

Dacă doreşti să trăieşti cu adevărat în centrul tuturor evenimentelor sau eşti o persoană creativă şi vrei să te dedici lumii în care informaţia de ultimă oră este în mâinile tale, optează pentru Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. Doar aici te vor încuraja să spui lucrurilor pe nume şi vei cunoaşte ceea ce se întâmplă în jur înaintea tuturor.

Specialități:

Taxe de studii

Procesul de admitere

#Termeni de organizare și contacte

Sesiunea de bază a concursului de admitere:

Depunerea actelor pentru participare la concursul de admitere – 15 iulie – 18 iulie

Anunţarea rezultatelor preliminare – 19 iulie

Depunerea actelor în original – 19, 20, 22 iulie

Anunţarea rezulatelor finale – 23 iulie.

#Acte necesare

Pentru înscrierea la studiile superioare de licență, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

 1. cererea de înscriere la concursul de admitere;
 2. actul de studii, în original, cu anexa respectivă (absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 3. certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
 4. diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort;
 5. 4 fotografii 3×4 cm;
 6. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească;
 7. certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 8. certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 9. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
 10. confirmarea apartenenței la familii de romi;
 11. extrasul din Carnetul de muncă (dacă este cazul);
 12. recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;
 13. copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare;
 14. bonul de înscriere.