Universitatea Tehnică a Moldovei anunță turul II al Admiterii 2016. Candidații care nu au reușit să participe la concursul de Admitere în turul I la UTM, sunt invitați să depună actele în turul II. Rezultatele turului I pot fi vizualizate aici.

Locuri vacante pentru ciclul I – Licenţă

Locuri vacante buget/contract pentru Ciclul II – Masterat

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:

a) 5 fotografii 3×4 cm;

b) certificatul medical-tip (nr.086-e) eliberat în anul admiterii;

c) actul de studii, în original, cu anexa respectivă;

d) diplomele de gradele I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau ministerele de resort;

e) buletinul de identitate în original cu anexa respectivă;

f) livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

g) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;

h) certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de dizabilitate al candidaţilor sau al părinţilor acestora;

i) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, eliberate de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

j) certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);

k) confirmarea apartenenţei la familii de romi;

l) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);

m) certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;

n) copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale CSI şi ai Țărilor Baltice de naţionalitate moldoveni (români);

o) chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Atenţie: la cererea de înscriere la concurs se vor anexa câte 2 copii ale documentelor indicate în punctele c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), avizate în baza originalelor de către Comisia de Admitere a UTM.

Depunerea actelor în turul II se face până la 11 august 2016. Rezultatele intermediare vor fi anunțate pe 12 august, iar depunerea actelor originale se va face până la 16 august, urmând ca pe 17 august să fie publicate deja rezultatele finale.