Evenimentul „Gala Cercetătorilor USM” a avut loc luni, 13 ianuarie 2020, fiind invitați cercetătorii ştiinţifici de la Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi reprezentanţii mass-media.

În discursul său, Rectorul USM, Gheorghe Ciocanu, a menționat că Universitatea de Stat din Moldova s-a afirmat în mediul comunității științifice din Republica Moldova și din străinătate atât ca instituție academică racordată la rețelele educaționale moderne, cât și ca un centru ştiinţific polivalent cu merite recunoscute și cercetători consacrați în sfera cercetării și inovării. Excelența și performanța USM este demonstrată prin prestația școlilor ştiinţifice constituite la USM în domeniile: matematică şi informatică, fizică aplicată şi teoretică, chimie coordinativă, analitică şi ecologică, biologia omului şi animalelor, botanică, zoologie şi biotehnologie, istorie şi lingvistică, jurnalism şi ştiinţele comunicării, drept, sociologie, politologie şi filosofie, psihologie şi ştiinţele educaţiei. Publicaţiile ştiinţifice, brevetele de invenţii, elaborările științifice ale universitarilor de la USM au fost apreciate în cadrul celor mai înalte foruri științifice naționale și internaționale, sporind prestigiul și recunoașterea rezultatelor cercetării, inovării și transferului tehnologic obținute la USM.

Rezultatele științifice ale universitarilor USM, în perioada anilor 2010-2019, reflectă implementarea cu succes a 150 de proiecte naţionale şi sunt materializate prin publicarea a circa 400 de studii monografice, manuale şi lucrări metodice, circa 1 900 de articole ştiinţifice şi circa 2 500 de teze la conferinţe, obținerea a circa 240 de titluri de protecţie pentru obiectele de proprietate intelectuală, toate acestea fiind apreciate cu peste 280 de medalii la Saloanele Internaționale de Carte și Inventică.

Pentru merite deosebite în cercetare, doar în perioada 2010-2019, șase universitari USM au fost menţionaţi cu Premiul Naţional, 11 cercetători au devenit Laureaţi ai Premiului pentru Tineret, iar opt sunt deţinători ai premiilor Academiei de Ştiințe din Moldova.

USM este astăzi o instituție cu renume internațional în mediul instituțiilor de învăţământ universitar, fiind integrată în acțiuni de cooperare cu 103 universități și centre științifice universitare din 29 de ţări. La fel, Universitatea este membru al Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor (IAU), al Agenţiei Universitare a Francofonei (AUF), al Asociaţiei Eurasiatice a Universităţilor (AEU) și face parte din Consorţiul Universitaria și din Consorţiul Universităţilor din Republica Moldova, România şi Ucraina (CUMRU). Prestigiul USM pe arena internaţională este consolidat şi de cele 39 de personalități ilustre de ştiinţă şi cultură din 15 ţări ale lumii şi patru personalităţi notorii implicate în activitatea instituţiilor UE, cărora li s-a conferit titlul Doctor Honoris Causa, precum şi de 10 profesori ai USM care s-au învrednicit de acest titlu onorific, conferit de universităţi prestigioase de peste hotare.

În rezultatul concursului „Program de Stat” (2020-2023), cercetătorii de la USM participă în realizarea a 19 proiecte științifice selectate recent pentru finanțare, dintre care opt proiecte independente ale USM, cinci proiecte în parteneriate coordonate de USM și alte șase proiecte în parteneriate coordonate de către instituții de cercetare. Este un rezultat așteptat și binemeritat, ținând cont de faptul că USM este Prima Universitate din Republica Moldova și universitatea cu cele mai numeroase și diverse publicații Scopus (1 243) și WoS (1 070), acestea fiind semnate de 438 de autori USM, din 23 de domenii diferite ale științei și reprezentând 145 de instituții-partenere. La fel, cercetătorii USM au înregistrat publicații în 150 de reviste indexate Scopus, iar șase articole din top 10 cele mai citate publicații științifice din Republica Moldova sunt ale autorilor de la USM!

Aceste succese aparțin doar titularilor USM și conducerea a considerat neetic să includă colegii și absolvenții USM, care activează în diferite instituții de cercetare din țară sau în universități din Germania, Franța, SUA etc. „Mai ales că aceste tendințe și abordări «șmecherești» nu reflectă valoarea și esența activităților academice. De exemplu, în clasamentul mondial Web of Universities (Webometrics) topul universităților din Ucraina ne demonstrează «șmecheria» respectivă. Pentru USM este importantă colaborarea cu ei, dar nu PR-ul ieftin și neargumentat.”

Pe de altă parte, USM a avut o evoluție constantă și susținută prin circa 100 de unități de cercetare, cofinanțarea cercetărilor științifice cu 3 milioane de lei anual, internaționalizarea cercetării și inovării, integrarea în consorții regionale cu universități performante, 53 de doctoranzi și 142 de studenți străini la ciclurile licență și master în prezent etc.

De asemenea, în cadrul Galei Cercetătorilor USM, Viorel Iustin, director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a înmânat domnului rector USM, Gheorghe Ciocanu, distincțiile acordate Universității de Stat din Moldova în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate INFOINVENT 2019 (ed. XXVI) desfășurate în perioada 20-23 noiembrie 2019: Trofeul OMPI în domeniul proprietăţii intelectuale pentru întreprinderi și Premiul AGEPI pentru „Cea mai reprezentativă participare la expoziţie”.

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tudorel Toader, însoțit de prorectora Mihaela Onofrei, a vorbit universitarilor despre „Strategia Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași privind cercetarea științifică”, precum și despre realizările Institutului de Cercetare Interdisciplinar – ICI UAIC, dorindu-le mult succes în continuare cercetătorilor universitari de la USM și susținere în parteneriatul UAIC-USM, în general, și al ambelor centre academice de cercetare – Institutul de Cercetare Interdisciplinar al UAIC cu Institutul de Cercetare și Inovare al USM în particular.

În final, Profesorul Dr. Henrik Rudolph, redactor-șef al Revistei Applied Surface Science (editura Elsevier, IF 5.155), a prezentat lecţia publică „Ethics in Scientific Publishing”, iar profesorul dr. Andrei Rotaru, redactor-coordonator al revistei Applied Surface Science Advances, a vorbit despre problematica actuală a „Științei Deschise”.

Comunitatea științifică și academică de la USM își reconfirmă angajamentul față de promovarea excelenței și performanței științifice în serviciul întregii societăți. Vitae Discimus!

# Din realizările remarcabile ale cercetătorilor USM în anul 2019

 

# Premiile AȘM

 

În conformitate cu Hotărârea nr. 158 din 6 noiembrie 2019 a Prezidiului AȘM, din cadrul Universității de Stat din Moldova au fost desemnați următorii laureați ai Premiilor AȘM pentru rezultate științifice de valoare obținute în anul 2018 în domeniile științelor exacte și inginerești:

  • Ghenadii KOROTCENKOV, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar. Premiul în domeniul Inginerie „Ion Hăbăşescu” pentru ciclul de lucrări „Senzori de gaze convertoare termoelectrice pe bază de oxizi metalici”;
  • Valeriu UNGUREANU, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar. Premiul în domeniul Matematică și Informatică „Constantin Sibirschi” pentru ciclul de lucrări „Teoria Jocurilor și Controlului Pareto-Nash-Stackelberg”.

 

# Diploma Parlamentului de gradul întâi

 

Laureat al Premiului Parlamentului Republicii Moldova pentru realizări deosebite în activitatea de cercetare și contribuții remarcabile la dezvoltarea științei din Republica Moldova, în general, și a celei din Universitatea de Stat din Moldova, în special:

Denis NICA, doctor habilitat în științe fizice, profesor universitar, șeful Departamentului de Fizică Teoretică „Iu. Perlin”.

 

# Distincțiile Expoziției Internaționale INFOINVENT 2019

 

În cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate INFOINVENT 2019 (ed.  XXVI), 20-23 noiembrie 2019, au fost desemnate următoarele premii și distincții: 

  • UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA – Trofeul OMPI în domeniul proprietăţii intelectuale pentru întreprinderi;
  • UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA – Premiul AGEPI pentru „Cea mai reprezentativă participare la expoziţie”;
  • Alina TROFIM, dr. conf. univ. – Premiului AGEPI „Cea mai bună invenţie creată de o femeie inventator”, pentru ciclu de invenții în domeniul microbiologiei şi biotehnologiei; 
  • Roman RUSNAC, drd. – Premiul AGEPI pentru „Cea mai bună invenţie creată de un tânăr inventator” pentru invențiile din domeniul chimiei şi medicinii.

# Medaliați din cadrul USM: 

Nr. Autor / Autori Titlul invenţiei Distincţiile obţinute
1. Alina TROFIM, Valentina BULIMAGA, Valeriu RUDIC, Liliana ZOSIM Cianobacteria Calothrix marchica lemm. – sursă de substanțe biologic active Diplomă Medalia de Aur
2. Arcadie FUIOR, Sébastien FLOQUET, Emmanuel CADOT, Olga GARBUZ, Victor ŢAPCOV, Ion TODERAŞ, Aurelian GULEA Compus supramolecular nou ca antioxidant foarte puternic Diplomă Medalia de Aur
3. Aurelian GULEA, Vasilii GRAUR, Victor ŢAPCOV Inhibitor de proliferare a celulelor leucemiei mieloide umane HL-60 cu solubilitatea mărită în apă Diplomă Medalia de Aur
4. Alina TROFIM, Valentina BULIMAGA, Maria-Bianca BULIMAGA Biostimulatorii obținuți din cianobacterii pentru utilizare în agricultură Diplomă Medalia de Argint
5. Aurelian GULEA, Olga BURDUNIUC, Greta BĂLAN, Victor ŢAPCOV, Roman RUSNAC, Valeriu   RUDIC Utilizarea N-ciclohexil-2-[1-(piridin-2-IL)etiliden] hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor al proliferării microorganismelor gram-pozitive și fungilor din specia CANDIDA ALBICANS Diplomă Medalia de Argint
6. Sergiu DOBROJAN, Victor ŞALARU, Galina DOBROJAN Procedeu de tratare a semințelor înainte de semănat Diplomă Medalia de Argint
Gleb COLIBABA, Ion INCULEŢ, Dumitru RUSNAC Obţinerea monocristalelor de ZnO cu direcţia de creştere controlată destinate aplicaţiilor în optoelectronică şi fotonică  Diplomă Medalia de Argint
8. Dorin ISTRATI, Victor ŢAPCOV, Olga GARBUZ, Valentin GUDUMAC, Stanislav GROPPA, Aurelian GULEA Inhibitor al proliferării celulelor canceroase cu o gamă largă de acțiuni Diplomă Medalia de Argint
9. Vadim FURTUNĂ, Ion LUNGU, Stefan ROBU, Tamara POTLOG Sisteme donor-acceptor din soluții chimice pentru dispozitive fotovoltaice pe baza heterojoncţiunilor în volum Diplomă Medalia de Argint
10. Gheorghe DUCA, Viorica GLADCHI, Elena BUNDUCHI Metodă de estimare a stării ecochimice a apelor de suprafață Diplomă Medalia de Argint
11. Ștefan ROBU, Roman RUSNAC, Viorel PRISĂCARI, Alexandru GRIBINCEA, Ana POPUȘOI Material polimeric cu activitate antibacteriana fața de PROTEUS VULGARIS Diplomă Medalia de Bronz
Maria BELDIGA, Victoria MUSIENCO, Valentina ȚURCANU, Andrei COPĂCEANU, Andrei GROS Sistem informațional pentru evaluarea calității procesului educațional universitar în baza standardelor europene de evaluare Diplomă Medalia de Bronz
13. Victor COVALIOV, Olga COVALIOVA, Vladimir NENNO, Gheorghii POLESCHUK Procedeu combinat de obţinere a metanului Diplomă Medalia de Bronz
14. Victor COVALIOV, Olga COVALIOVA, Eduard COPTIUG Instalaţia de decontaminare a toxicanţilor organici şi bacteriilor din mediul acvatic Diplomă Medalia de Bronz
15. Victor MELNIC, Elena PELEAH Soiuri  noi autohtone de plante aromatice şi medicinale pentru Republica Moldova Diplomă Medalia de Bronz Diplomă acordată de către Grădina Botanică Naţională „Alexandru Ciubotaru”

 

Distincții Expoziția Europeană  a Creativității și Inovării EUROINVENT 2019

 

În cadrul Expoziției Europene a Creativității și Inovării „Euroinvent 2019, 16-18 mai 2019 – eveniment ce promovează creativitatea și inovarea în context international – au fost desemnați următorii laureați pentru invenții și publicații știinifice:

 

Nr. d/o. Autor / Autori Titlul panoului Distincție
1. Vasile BOTNARIUC, Leonid GORCEAC, Andrei COVAL,

Boris CINIC,

Simion RAEVSCHI

CELLS AND PHOTOVOLTAIC MODULE WITH JUNCTIONS FROM InP. Medalie de Aur
2. Vadim FURTUNĂ,

Tamara POTLOG,

Ion LUNGU

ORGANIC SOLAR CELLS BASED ON  SELF- ASSEMBLED ZINC PHTHALOCYANINE AND PERYLENE BISIMIDE Medalie de Aur
3. Greta BĂLAN,

Olga BURDUNIUC,

Victor ȚAPCOV,

Natalia MITKEVICI,

Valeriu RUDIC,

Aurelian GULEA

COPPER CONTAINING AGENTS WITH ANTIBACTERIAL ACTIVITY AGAINST GRAM POSITIVE MICROORGANISMS. Medalie de Aur
4. Florentin PALADI,

Tatiana BULIMAGA,

Victor CIOBU,

Veaceslav SPRINCEAN, Natalia NEDEOGLO, Corneliu ROTARU

EDUCATIONAL FOR DRONE (eDRONE) Medalie de Argint
5. Alina TROFIM, Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM NEW TECHNOLOGIES  FOR CYANOBACTERIA CULTIVATION Medalie de Argint
6. Gleb  COLIBABA,Victor SUMAN, Dumitru RUSNAC LOW TEMPERATURE SINTERING OF HIGHLY CONDUCTIVE ZnO CERAMICS FOR COST EFFECTIVE PRODUCTION OF OPTOELECTRONIC DEVICES Medalie de Argint
7. Sergiu DOBROJAN,

Victor ŞALARU,

Irina STRATULAT,

Galina DOBROJAN

CYANOPHITE MICROALGAL STRAIN CALOTHRIX GRACILIS F. E. FRITSCH – SOURCE OF CARBOHYDRATES Medalie de Argint
8. Arcadi CHIRITA,

Tatiana BULIMAGA, Nadejda NASEDCHINA

HOLOGRAPHIC METHOD FOR INVESTIGATIONS OF PETROLEUM PRODUCTS Medalie de Bronz
9. Alina TROFIM,

Valentina BULIMAGA,

Valeriu RUDIC,

Liliana ZOSIM

CYANOBACTERIUM CALOTHRIX MARCHICA LEMM. – SOURCE OF BIOACTIVE SUBSTANCES

 

Medalie de Bronz
10. Maria BELDIGA,

Alexandru BELDIGA,

Alexandru POPOV, Gheorghe CĂPĂȚÂNĂ

INTELLIGENT DECISION-MAKING SUPPORT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF PSYCHIATRIC AND BEHAVIORAL DISABILITY IN EPILEPSY Diplomă de Excelență

 

Nr. Autori Titlul ISBN Distincție
Ludmila D. COJOCARU Arhivele Memoriei:  Recuperarea şi valorificarea istorică  a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSSM: Memorii. Documente. Studii de caz, Chişinău: Balacron, 2019. 978-9975-3288-7-6.

94(478)

2019, 336 p.

Medalie de Aur
Ion EREMIA Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale 978-9975-142-71-7

2018, 570 p.

Medalie de Argint
Pavel COCÂRLĂ Istoria Bisericii Creştine 978-9975-3180-6-8

2018, 408 p.

Medalie de Argint
Andrei COROBCEAN Vestigiile secolelor V-III a. Chr. din spațiul carpato-nistrean ca sursă a interpretărilor etnice 987-9975-3254-3-1

2018, 332 p.

Medalie de Bronz
Natalia NEDEOGLO,

Corneliu ROTARU,

Anton DANICI,

Valeriu SEINIC,

Veaceslav SPRINCEAN, Constantin VOZIAN,

Valeriu CAZAN,

Ion CORCIMARI,

Eugenia CEBOTARU

Suport de curs „Educație pentru drone”; Coordonatori: Prof. Pasquale DAPONTE (UNISANNIO, Italia), Prof. Florentin PALADI (USM), Tatiana BULIMAGA (USM) 978-9975-142-85-4

2019, 330 p.

Diplomă de Excelența
Ion EREMIA Politica – instrument de formare a unei noi naţiuni: ”Naţiunea Civică Moldovenească” 978-9975-139-64-9

2018, 168 p.

Diplomă de Excelență
Natalia COJOCARU, Svetlana TOLSTAIA, Viorica ȘAITAN, Rodica PASCARI, I. BALAN, C. CURTEAN Interferențe dintre viața profesională și cea privată. Aspecte interculturale, experiențe locale și strategii de intervenție 978-9975-3281-1-1

2018, 202 p.

Diplomă de Excelență
Natalia COJOCARU Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretico-metodologice și ilustrări empirice 978-9975-3281-2-8

2018, 158 p.

Diplomă de Excelență