Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) pregăteşte specialişti la învăţământ de zi şi cu frecvenţă redusă în limbile română şi rusă. Studiile în universitate prevăd două trepte: ciclul I – licenţiat (studii la zi şi frecvenţă redusă) şi ciclul II – masterat (studii la zi). La specialitatea Medicina veterinară, studiile sunt integrate (licenţă + masterat). Perioada de studii la ciclul I, învăţământ de zi este: la toate specialităţile economice şi specialităţile Ecologie şi Turism - 3 ani, la celelalte specialităţi – 4 ani. La învăţământ cu frecvenţă redusă perioada de studii este cu un an mai mare.

Ofertă educațională

#Facultatea de agronomie

În cei 80 de ani de ani de activitate facultatea a pregătit cca 8800 de specialişti, dintre care 276 cetăţeni străini din 23 de ţări ale Europei, Asiei, Africii şi Americii Latine. La facultate au fost pregătiţi 23 doctori habilitaţi şi circa 200 de doctori şi ştiinţe. Actualmente în cadrul facultăţii îşi fac studiile peste 300 de studenţi la 2 specialităţi, în 2 cicluri.

Specialități:

 • Agronomie
 • Ecologie
 • Zootehnie
 • Biotehnologii Agricole
 • Siguranța produselor agroalimentare

#Facultatea de horticultură

Învăţământul superior horticol din Republica Moldova s-a creat şi s-a dezvoltat în tradiţia învăţământului mediu horticol, viticol şi vinicol înfiinţat la Chişinău în anul 1836 şi a învăţământului superior agrar înfiinţat în anul 1933 în prezent Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM).

 Specialități:
 • Protecția plantelor
 • Horticultură
 • Silvicultură şi grădini publice
 • Viticultură şi vinificaţie

#Facultatea de economie

Facultatea Economie este parte componentă importantă a celei mai prestigioase instituţii de învăţământ agronomic din R. Moldova – Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Este o facultate deja cu tradiţii de 48 ani de activitate. Obiectivul facultăţii este pregătirea de specialişti cu cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul ştiinţelor economice, serviciilor publice, cât şi din domeniul tehnologiilor agricole.

Specialități:

 • Economie generală
 • Business şi administrare
 • Marketing şi logistică
 • Achiziţii
 • Finanţe şi bănci
 • Contabilitate
 • Servicii hoteliere, turism și agrement

#Facultatea de inginerie agrară şi transport auto

Facultatea de Inginerie Agrară şi Transport Auto este prima facultate care a început să pregătească cadre inginereşti pentru economia Republicii Moldova fiind înfiinţată în anul 1950. Având tradiţii şi experienţă bogată în procesul de pregătire a cadrelor inginereşti Facultatea şi astăzi îşi menţine şi îmbunătăţeşte nivelul procesului didactic, ştiinţific şi educativ.

Specialități:

 • Inginerie agrară
 • Electrificarea agriculturii
 • Ingineria transportului auto

#Facultatea de cadastru şi drept

Facultatea de Cadastru şi Drept este o diviziune a Universităţii Agrare de Stat din Moldova dispunând de un înalt nivel ştiinţific şi tradiţii frumoase. Obiectivul ei este de a realiza eficient activitatea didactică şi de cercetări ştiinţifice în domeniul managementului resurselor hidrofunciare prin programe de licenţă (4 ani), masterat (2 ani) şi doctorat (3-4 ani), contribuind astfel la dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova. Aceasta misiunea o orientează spre performanţe pentru a spori competivitatea, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Specialități:

 • Ingineria mediului
 • Cadastru şi organizarea teritoriului
 • Evaluarea imobilului
 • Drept

#Facultatea de medicină veterinară 

Facultatea de Medicină Veterinară și Știința Animalelor, unica unitate de învățământ de acest gen din Republica Moldova acreditată de Stat, a fost formată prin comasarea, în 2016, a Facultății de Medicină Veterinară (cu o istorie de peste 40 de ani ) cu cea de Zootehnie și Biotehnologii (fondată în 1940). La etapa actuală,  facultatea,  formată din 7 catedre, dispune de un bogat potenţial ştiinţific şi instructiv didactic.

Specialități:

 • Medicina Veterinară

Taxe de studii

taxe agrara

Candidaţii la admitere achită o taxă de înscriere de 50 lei pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Taxa de înscriere se achită la contabilitatea UASM.

Copiii orfani, cei rămași fără ocrotire părintească şi copiii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, se scutesc de taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Procesul de admitere

 Termene de organizare şi desfăşurare a admiterii 2019

#09.07 – 18.07       –      depunerea cererilor;

#18.07                 –     anunţarea rezultatelor intermediare;

#19.07 – 20.07    –     depunerea actelor în original;

#22.07                 –     anunţarea rezultatelor finale.

Notă: În caz că la unele specialităţi nu se vor completa locurile în sesiunea de bază, Comisia de admitere va organiza sesiuni suplimentare de admitere, în condiţii identice cu cele ale sesiunii de bază, înainte de începutul anului universitar.

#Organizarea concursului de admitere

FORMULA DE CALCUL A MEDIEI DE CONCURS

Concursul de admitere pentru deținătorii diplomei de bacalaureat și diplomei de studii medii de specialitate se va efectua în baza mediei de concurs, calculată ca o medie aritmetică simplă a mediei examenului de absolvire şi a mediei pe ani de studii, conform formulei:

MC = 0,4MGB + 0,6NMG

unde:

MC – Media de concurs;

MGB – Media generală a examenelor de absolvire (liceu, colegiu);

NMG – Nota medie generală (din Diploma de bacalaureat) sau nota medie pe anii de studii (din Diploma de colegiu).

Pentru grupele cu predare în LIMBA ENGLEZĂ

MC = [(0,4MGB + 0,6NMG) + NEE]/2

unde:

MC – Media de concurs;

MGB – Media generală a examenelor de absolvire (liceu, colegiu);

NMG – Nota medie generală (din Diploma de bacalaureat) sau nota medie pe anii de studii (din Diploma de colegiu)

NEE – Nota la Examenul de limbă engleză, din cadrul admiterii.

#Acte necesare pentru înscriere

Dosarul candidatului la admitere în ciclul l-studii superioare de licenţă va cuprinde următoarele documente:

 • buletinul de identitate + 2 xerocopii
 • certificatul de recrut (livretul militar) + 1 xerocopie
 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 • certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcţie de specialitate/domeniu de formare profesională, instituţia de învăţămînt poate organiza un examen medical suplimentar;
 • diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;
 • 6 fotografii 3×4 cm;
 • adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă, pentru copiii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor care au statut de copil orfan;
 • certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de invaliditate al candidatului sau al părinţilor acestuia;
 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl. eliberat de organele abilitate; adeverinţă care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu patru şi mai mulţi copii);
 • confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 • extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în cîmpul muncii);
 • certificatul de studii, cu notele obţinute la examenele de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, pentru absolvenţi de licee din România, promoţia din anul admiterii, urmînd ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior;
 • copia Certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Notă:Copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs.

În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în instituţia dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.