Învăţământul liceal este o treaptă foarte importantă pentru tinerii care vor să absolvească o instituție de învățământ și să-și continuie, mai apoi, studiile la o universitate. Deși, despre procesul de admitere la liceele din țară se vorbește mai puțin, totuși, e bine să cunoaștem că și aici există un regulament conform căruia viitorii elevi sunt admiși în instituții.

Mai întâi de toate e bine să cunoaștem există următoarele tipuri de licee:

#teoretice, cu profilurile umanist şi real şi
#vocaţională, cu profilurile de arte, de sport, teologic, militar.

În Republica Moldova, actualmente, activează 466 licee dintre care 448 instituţii de învăţământ publice şi 18 instituţii de învăţământ private.

#Admiterea în învăţământul liceal

Concursul de admitere se desfăşoară în fiecare instituţie de învăţământ, conform unui regulament stabilit de Ministerului Educației:

Pentru participare la concursul de admitere candidaţii vor prezenta dosarul cu următoarele acte:

1) cererea de înscriere cu indicarea profilului ales;

2) certificatul de absolvire a gimnaziului,în original;

3) certificatul de naştere (copie);

4) adeverinţă medicală;

5) 4 fotografi, 3×4 cm.

6) copia diplomelor obţinute la olimpiadele raionale, naţionale, internaţionale.

La concurs pot participa atât persoanele cu vârsta de maximum 18 ani (în licee cu frecvenţă la zi) cât şi persoane care au împlinit vârsta de 19 ani (în licee cu frecvenţă redusă).

Absolvenţii şcolilor profesionale au dreptul să se înscrie în clasa a XII-a de liceu, pe locurile vacante, în baza actelor de studii şi a rezultatelor susţinerii diferenţelor de program pentru clasele a X- XI.

Concursul de admitere include o formulă de calcul, stabilită regulamentar pentru fiecare profil.

#Cum are loc transferul la un alt liceu

Transferul elevilor dintr-o instituţie de învăţământ liceală în alta se efectuează în perioada vacanţelor după mediilor semestriale la finele semestrului. În clasa a XII-a transferul se admite până la 15 ianuarie.

Liceenii pot beneficia de dreptul de a se transfera de la un profil la altul în modul regulamentar stabilit, doar după încheierea situaţiei şcolare (mediilor semestriale) pe parcursul clasei a X-a şi după semestrul I al clasei a XI-a.

#Care pot fi motivele exmatriculării de la liceu

Exmatricularea elevilor din învăţământul liceal, cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, are loc prin decizia Consiliului Profesoral în următoarele cazuri:

a) nesusţinerea în termenii stabiliţi corigenților şi restanţelor;

b) absenţa nemotivată a 60 ore de curs pe durata anului şcolar;