Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) este una din cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din ţară, dar şi unica instituţie de stat în domeniul învăţământului artistic superior din Republica Moldova. Misiunea AMTAP constă în formarea profesională avansată a specialiştilor calificaţi cu studii superioare pentru domeniile muzicii, artei teatrale, coregrafice, multimedia, artelor plastice şi decorative, designului şi culturologiei, dar şi în pregătirea viitoarelor cadre didactice pentru sfera culturii şi artelor.

Ofertă educațională

#Facultatea Artă Vocală Muzicală

Specialități:

 • Formarea profesorilor Muzică
 • Interpretare instrumentală (Instrumente orchestrale, Pian, Instrumente populare, Instrumente muzică ușoară și jazz)
 • Canto (Canto academic, Canto popular, Canto de estradă și jazz)
 • Dirijat (Dirijat coral)
 • Compoziție muzicală (Compoziție muzică academică, Compoziție muzică ușoară și jazz)
 • Muzicologie

#Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia

Specialități:

 • Formarea profesorilor Dans
 • Actorie
 • Regie
 • Scenografie
 • Dramaturgie și scenaristică
 • Teatrologie și management teatral
 • Coregrafie
 • Regie film și TV
 • Imagine film și TV
 • Producție film și TV
 • Culturologie
 • Producție culturală și management artistic

#Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design

Specialități:

 • Modă – design vestimentar
 • Design interior
 • Pictură
 • Grafică
 • Sculptură
 • Istoria și teoria artelor plastice
 • Arte decorative aplicate (Tapiserie artistică, Ceramică artistică, Metal artistic)
 • Restaurarea și conservarea operelor de artă

Taxe de Studii

Procesul de admitere

#Termeni de organizare

taxe

#Organizarea concursului de admitere

Cerințele pentru probele de aptitudini la profilul Muzică

Cerințele pentru probele de aptitudini la Facultatea Teatru, Film și Dans

Cerințele pentru probele de aptitudini la Facultatea Arte Plastice

Regulamentul Admiterii

#Acte necesare pentru înscriere

 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 • certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii. Candidaţii pentru specialităţile Canto, Dirijat coral şi Pedagogie muzicală prezintă şi un certificat de la medicul foniatru al AMTAP, Mariana Zapuhl (tel.: 079309353);
 • diplomele de gradul I-III obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale la discipline de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;
 • 6 fotografii 3×4 cm;
 • adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor care au statut de copil orfan;
 • certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al candidaţilor sau al părinţilor acestora;
 • actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special; certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale copiilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 • confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 • extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 • certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;
 • recomandarea direcţiei de învăţământ a autorităţii administraţiei publice locale sau adeverinţa de la locul de muncă al părinţilor pedagogi pentru înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din cadrul domeniului general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;
 • copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 3 copii ale buletinului de identitate (paşaportul) cu viza domiciliului permanent; o copie a buletinului de identitate (paşaportul) cu viza domiciliului permanent a unuia din părinţilor; o copie a livretului militar sau adeverinţa de premilitar (p/u băieţi).
 • portofoliu cu lucrări proprii (pentru candidaţii la specialităţile Compoziţie, Arte plastice, Arte decorative aplicate, Design, Scenografie, Multimedia).Notă:
  a) Copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere se vor anexa la cererea de înscriere în concurs.
  În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în instituţia dată, acesta, la dorinţă, poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.

#Contacte

faccon