Perioada de depunere a dosarelor de participare la concursul, în vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi a fost prelungită. Candidații vor putea depune dosarele până la data de 15 noiembrie.

Dosarele candidaților vor conține obligatoriu:

# Fișa de evidență a studentului-doctorand completată;
# Extrasul din fișa academică privind realizarea programului de pregătire avansată și a programului de cercetare științifică, cu indicarea numărului de credite transferabile obținute;
# Copiile lucrărilor publicate, brevetele de invenții, materialele ce confirmă participarea la manifestări științifice și proiecte de cercetare;
# Copia buletinului de identitate al candidatului;
# Decizia argumentată a Consiliului școlii doctorale;
# Demersul Senatului/consiliului științific al instituției organizatoare de studii superioare de doctorat.

Dosarul poate fi depus pe suport de hârtie la sediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, cutia poștală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu – Bodoni.