Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne este o insituție de învățământ din Republica Moldova, unde tinerii pot studia în cadrul a două facultăți: cea de Drept și cea de Securitate Civilă și Ordine Publică. În urma absolvirii, studenții obțin diplome de licență ce atestă finalizarea studiilor superioare. În acest an Academia a fost absolvită 165 de studenți. Dacă vrei și tu să-ți faci studii aici, găsești mai jos toată informația necesară pentru admitere.

Ofertă educațională

#Facultatea de Drept

Specialități:

  • Drept

Specializări:
– Urmărire penală (ofiţeri de urmărire penală)
– Expertize criminalistice şi judiciare (experţi criminalişti)
– Securitate de frontieră (inspector al poliţiei de frontieră)
– Investigarea fraudelor (ofiţer de investigaţii)

* Această specialitate se va studia timp de patru ani.

#Facultatea Securitate Civilă și Ordine Publică

Specialități:

  • Investigaţii speciale;
  • Securitate şi ordine publică;
  • Trupele de carabinieri;
  • Securitate penitenciară.

*Facultatea oferă un program de studii cu durata de 3 ani, 180 de credite transferabile – studii cu frecvenţă la zi, buget. La concursul de admitere sunt înscrişi cetăţenii Republicii Moldova de sex masculin şi feminin.

Taxe de studii

taxe s

Procesul de admitere

#Termeni de organizare și contacte:

Adresa: Republica Moldova, or. Chisinau, Str. Gh. Asachi 21
Anticamera: 022-22-97-27
Tel./fax: 022-73-89-94
E-mail: [email protected]

#Regulament admitere

#Acte necesare

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:

a) actul de studii cu anexa respectivă: copia pentru participarea la concurs şi originalul după anunţarea rezultatelor concursului;
b) decizia Comisiei medico-militare pentru persoanele care participă la concurs pentru locuri bugetare.
c) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de ministerele de resort;
d) 4 fotografii 3×4 cm şi una 9×12;
e) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
f) certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al părinţilor acestora;
g) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
h) certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
i) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
j) certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;
k) chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), o copie a vizei domiciliului permanent al lor sau al părinţilor, livretul militar sau adeverinţa de premilitar. Comisia de admitere va organiza interviuri cu candidaţii la concurs.