La 25 septembrie 1991 a fost înființată Academia de Studii Economice din Moldova. Astfel, s-a materializat aspirația multor generații din domeniul științei și învățământului economic, care-și doreau o instituție de învățământ superior independentă. A devenit posibilă și integrarea învățământului economic superior cu procesul de cercetare științifica, precum și integrarea pe verticală a diferitelor nivele de învățământ - preuniversitar, universitar și postuniversitar. Dacă vrei să faci studii economice la ASEM, mai jos găsești toți pașii necesari pentru ca să ajungi acolo.

Ofertă educațională

#Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Specialități:

 • Business și administrare*
 • Achiziții
 • Marketing și logistică
 • Turism*
 • Merceologie și comerț
 • Tehnologia și managementul alimentației publice
 • Economie mondială şi relaţii economice internaţionale*

#Facultatea Economie Generală și Drept

Specialități:

 • Economie generală
 • Administrație publică
 • Drept
 • Managementul resurselor umane
 • Asistență socială

#Facultatea Finanțe

Specialități:

 • Finanțe și bănci*

#Facultatea Contabilitate

Specialități:

 • Contabilitate

#Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Specialități:

 • Econometrie și Statistică Economică
 • Cibernetică şi informatică economică.
 • Managementul informației.
 • Informatica aplicată.
 • Tehnologii informaţiei
 • Securitate informaţională.

*Este posibilă studierea specialității și în limba engleză

Taxe de studii

taxe

Procesul de admitere

#Termeni de organizare

grafic

#Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii

#Desfășurarea concursului de admitere

 1. În conformitate cu decizia Senatului ASEM, proces – verbal  nr._8 din 27.06.2018:
  1. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat şi diplomei de studii medii profesionale (colegiu) se va efectua în baza mediei de concurs, calculate conform formulei:

   MC = 0,2*MEA + 0,8*MAS,   unde

   MC – media de concurs;
   MEA – media examenului de absolvire;
   MAS – media generală pe anii de studii.

  2. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de licenţă se va efectua în baza mediei generale de licenţă din actul de studii.
  3. Concursul de admitere pentru absolvenţii instituţiilor din localităţile de est ale Republicii Moldova, care  participă la concurs în baza atestatului de studii medii complete, se va efectua în baza mediei aritmetice simple a notelor din atestatul de studii medii complete.
  4. Deţinătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu) şi de studii superioare de licenţă participă la concursul de admitere la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu).
 2. Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.

#Acte necesare pentru înscriere

Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

 1. cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);
 2. buletinul de identitate, în original și o copie;
 3. actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 4. certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională, instituția de învățământ poate organiza un examen medical suplimentar;
 5. diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației sau de ministerele de resort;
 6. 4 fotografii 3×4 cm;
 7. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească;
 8. certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dezabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 9. certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 10. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
 11. confirmarea apartenenței la familii de romi;
 12. extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 13. certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior;
 14. copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;
 15. bon de plată a taxei de înscriere.

Atenţie: Copiile documentelor menţionate mai sus, urmează a fi avizate, în  baza originalelor, de către Comisia de admitere.
În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în ASEM, acesta anexează la cererea de înscriere doar documentele în original.

#Contacte

În perioada 16 iulie – 04 august 2018.

în blocul „F” de studii al A. S. E. M,
pe adresa:
str.  MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI,  59

În perioada 04 august – 30 august 2018.

în blocul „A” de studii al A. S. E. M,
etajul III, biroul 304
pe adresa:
str.  MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 61

Telefoane de contact:
Anticamera rectorului: – 22-41-28, 40-27-09
Serviciul studii: – 40-29-00
Comisia de admitere: – 22-27-32;