Universităţile și liceele din România își deschid şi anul acesta uşile pentru tinerii din Republica Moldova. Din cele 5.000 de burse oferite de statul român, pentru absolvenții moldoveni, 1.500 sunt destinate învăţământului preuniversitar (liceu), iar 2.800 – pentru studiile la ciclul I licenţă.

Ce acte trebuie să conțină dosarul unui candidat care dorește să-și urmeze studiile peste Prut?

Acte necesare pentru absolvenții de Gimnaziu în R. Moldova pentru ciclul preuniversitar (LICEAL):

1. Cererea de înscriere – formular tip (Anexa nr. 1B);

2. Certificat de studii gimnaziale efectuate în R. Moldova (copie legalizată);
3. Foaie matricolă pentru ciclul gimnazial (copie legalizată) – pentru absolvenţii de clasa a IX-a din Republica Moldova;
4. Certificat de naştere sau cartea de identitate (copie legalizată în limba română);
5. Copie după Paşaport/carte de identitate a candidatului şi al părinţilor/tutorilor legali eliberate de autorităţile din R. Moldova;
6. Acordul scris al părinţilor/tutorelui pentru înscrierea elevului/elevei la concursul de admitere în România (declaraţie notarială); declarația notarială a părintelui (tutorelui legal) privind școlarizarea în România a elevului (ei) minor(e);
7. Adeverinţă medicală tip care să permită accesul în colectivitate (Adeverința medicală va fi prezentată, în original, la înmatriculare);
8. 1 fotografie ¾ care se aplică pe cerere.

 

Acte necesare pentru admitere la studii universitare (LICENȚĂ):

1. Cerere de înscriere – formular tip (Anexa nr. 1A);

2. Copii legalizate după: diploma de bacalaureat (pentru absolvenții promoției anului curent – după adeverința de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat); foaia matricolă privind studiile liceale, în care sunt înscrise şi notele / calificativele obţinute la bacalaureat;
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română);
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
5. Adeverinţa medicală care să permită accesul în colectivitate (adeverința medicală, în original, va fi depusă la înmatriculare);
6. Fotocopii după:

    • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
    • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
    • Paşaport;

7. 1 fotografie ¾, care se aplică pe cerere.

Potrivit Ministerul Educației din România, prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru candidații care vor încerca să fraudeze concursul. Totodată, dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare.

Potrivit Metodologiei, în cererea de înscriere pentru ciclul I – studii universitare de licenţă, candidaţii vor opta pentru un (1) domeniu fundamental de studii universitare de licență şi maximum trei (3) instituții de învățământ superior, cu precizarea specializării la care doresc să studieze, în ordinea preferinţelor.

În cazuri justificate comisia de admitere poate solicita, suplimentar candidaților, adeverința de autenticitate a actelor de studii, emisă de Ministerul Educației din Republica Moldova.