Universitatea Tehnică a Moldovei este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit cca 78387 de ingineri şi economişti. La UTM studiile sunt organizate la 9 facultăţi și oferă cursuri pentru 64 specialități și specializări la ciclul I, 62 specialități de master și 63 de specialităţi de doctorat, acoperind necesităţile economiei naţionale în cadre inginereşti. Dacă te fascinează ingineria și vrei să înveți să înveți o profesie reală pentru o lume modernă, atunci ai aici tot ceea ce trebuie să știi pentru a depune actele la UTM.

Ofertă educațională

#Facultatea Electronică și Telecomunicații

Facultatea „Electronică și Telecomunicații” (FET) a fost fondată în cadrul UTM în anul 1987 în rezultatul divizării facultăţii de Electrofizică, cu scopul pregătirii specialiştilor cu studii superioare în domeniul Electronicii şi Comunicaţiilor. Specialităţile din cadrul facultăţii permanent au fost solicitate, ceea ce se confirmă printr-un concurs sporit al abiturienţilor la admitere. În cadrul UTM FET studiile superioare se efectuează în limbile română şi rusă cu finanţare din buget şi prin contract, fiind organizate în două cicluri.

Specialități:

Ciclul I

 • Electronica (Sisteme Radioelectronice)
 • Sisteme Optoelectronice
 • Teleradiocomunicaţii
 • Inginerie şi Management în Telecomunicaţii

Durata studiilor: 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Ciclul II

 • Sisteme şi Comunicaţii Electronice
 • Mentenanţa şi Managementul Reţelelor de Telecomunicaţii

Durata studiilor: 1,5 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa la zi.

#Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) asigură pregătirea specialiştilor cu studii superioare în domeniile energetic şi electrotehnic. De-a lungul existenţei sale este un model în diferite aspecte – amenajarea laboratoarelor, organizarea conferinţelor ştiinţifice, competiţii sportive, cercuri de activitate artistică. Facultatea a fost fondată în anul 1963 (1963-1967 – Facultatea Electrotehnică, din care în anii 1963-1964 – în cadrul Universităţii de Stat, în 1964-1967 – în cadrul Institutului Politehnic „S. Lazo”, în 1967-2014 – Facultatea Energetică, din 2014 – Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică)

Specialități:

Ciclul I

 • Electroenergetică
 • Electromecanică
 • Termoenergetică
 • Inginerie şi managementul calităţii
 • Inginerie şi management în energetică

Durata studiilor: 4 ani – studii cu frecvenţă la zi; 5 ani – studii cu frecvenţă redusă.

Ciclul II

 • Energie şi mediu
 • Electroenergetica
 • Inginerie electrică
 • Inginerie şi managementul calităţii
 • Management inovaţional şi transfer tehnologic

Durata studiilor: 1,5 ani – studii cu frecvenţă la zi.

#Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) funcționează în cadrul Universității Tehnice a Moldovei și asigura pregătirea specialiștilor în domeniile de vârf ale științei și tehnicii contemporane – știinta sistemelor și calculatoarelor, electronica și comunicații, care constituie suportul societății informaționale. Facultatea a pregatit peste 10000 de ingineri, care activeaza în diverse ramuri ale economiei naționale. Actualmente la secția zi își fac studiile circa 2500 de studenți. La facultate studiile se efectuează în limbile română, franceză, engleză şi rusă.

Specialități:

Ciclul I

 • Automatica și Informatica
 • Microelectronică și Nanotehnologii
 • Calculatoare
 • Tehnologii Informaționale
 • Informatica Aplicată
 • Ingineria Sistemelor Biomedicale
 • Management Informațional
 • Securitatea Informațională

Durata studiilor la secţia zi:

 • 4 ani pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat si absolvenţii colegiilor
 • 5 ani – pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală

La secţia fără frecvenţă termenul de studii se majorează cu un an.

Ciclul II

 • Managementul Aplicațiilor Informaționale
 • Inginerie Biomedicală
 • Microelectronica și Nanotehnologii
 • Calculatoare și Rețele Informaționale
 • Tehnologii Informaționale
 • Automatica și Informatica

Studiile postuniversitare de master sunt organizate la catedrele de profil cu durata de un an.

#Facultatea Tehnologia Alimentelor

Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară este cea mai mare unitate de învăţământ în domeniul industriei alimentare din Republica Moldova. La originile Facultăţii a stat specialitatea inginerească „Chimia industrială” (pentru industria alimentară), fondată în 1959 în cadrul Facultăţii de Chimie a Universităţii de Stat din Moldova.

Specialități:

Ciclul I

 • „Tehnologia produselor alimentaţiei publice”,
 • „Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare”,
 •  „Tehnologia produselor alimentare”, cu specializările:
  • „Tehnologia cărnii şi produselor din carne”,
  • „Tehnologia panificației”,
  • „Tehnologia laptelui şi produselor lactate”,
  • „Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor”,
 • Specialitatea „Biotehnologii industriale”,
 • Specialitatea „Inginerie și management în industria alimentară”,
 • Specialitatea „Tehnologies Alimentaries” (Filiera Francofonă).

Termenul de studii:

 • Învăţământ universitar de 4 ani (secţia zi) şi de 5 ani (secţia f/r şi serală) – pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi absolvenţii de colegii;
 • Învăţământ universitar de 5 ani (secţia zi) şi de 6 ani (secţia f/r şi serală) – pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală.

Ciclul II

 • „Managementul viti-vinicol”,
 •  „Calitatea şi securitatea produselor alimentare”,
 • „Managementul restaurantelor şi a serviciilor de catering”,
 • „Inginerie şi management în industria alimentară”,
 • „Inginerie alimentară”.

Termenul de studii: 1,5 ani. 90 de credite ECTS pentru fiecare specialitate.

#Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT) a fost organizată odată cu fondarea Institutului Politehnic din Chişinău, la 30 aprilie 1964, inițial numindu-se Facultatea Mecanică. Ulterior, în 1993, FM se divizează în două facultăţi, care în 2014 se comasează, formând facultatea cu denumirea actuală. La FIMIT îşi fac studiile circa 750 de studenţi la secţia zi şi 430 de studenţi la secţia cu frecvenţă redusă.

Specialități:

Ciclul I

 • Maşini şi aparate în industria alimentară (zi, f/r),
 • Maşini şi aparate în industria uşoară (zi),
 • Maşini şi instalaţii frigorifice şi sisteme de climatizare (zi, f/r),
 • Utilaj şi tehnologii a ambalării produselor (zi),
 • Inginerie şi management în transporturi (zi, f/r),
 • Tehnologii de operare în transport (zi, f/r),
 • Ingineria şi tehnologia transportului auto (zi, f/r),
 • Ingineria şi tehnologia transportului feroviar (zi, f/r),
 • Tehnologia construcţiilor de maşini (zi, f/r),
 • Construcţii de echipament şi maşini agricole (zi),
 • Maşini și sisteme de producție (zi, f/r),
 • Inginerie şi management în construcţia de maşini (zi, f/r),
 • Design industrial (zi, f/r),
 • Ingineria sudării (zi, f/r),
 • Inginerie inovațională și transfer tehnologic (zi, f/r).

Învăţământ superior universitar la zi cu durata de 4 ani şi cu frecvență redusă (f/r) cu durata de 5 ani.

Ciclul II

 • Inginerie mecanică,
 • Managementul şi exploatarea transportului,
 • Siguranţa şi ecologizarea transportului rutier,
 • Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini,
 • Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile,
 • Inginerie şi managemant în sisteme de producţie,
 • Design industrial.

Durata studiilor: 1,5 ani, se asigură numai la învăţământul cu frecvenţa la zi.

#Facultatea Urbanism şi Arhitectură

Facultatea Urbanism şi Arhitectură (FUA) este în prezent principala structură universitară de stat din Republica Moldova dedicată formării cadrelor specializate în domeniul arhitecturii, urbanismului şi serviciilor aferente. Exercitându-şi atribuţiile în domeniul artei, creatoare a unităţii şi originalităţii funcţional-formale arhitectonice, precum şi în cel al ingineriei, menită a satisface în mod ştiinţific cerinţele utilului economic, FUA deţine prin tradiţie locul cuvenit în consolidarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, artei şi culturii naţionale.

Specialități:

Ciclul I

 • Urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • Design interior;
 • Ingineria materialelor şi articolelor de construcție;
 •  Căi ferate, drumuri şi poduri;
 • Ingineria şi protecția apelor;
 • Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilație;
 • Ingineria mediului;
 • Inginerie mecanică în construcții;
 • Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă;
 • Sculptură.

Studiile se efectuează la 11 specialități în limbile română și rusă cu frecvenţă la zi (durata 4 ani) și cu frecvenţă redusă (durata 5 ani).

Ciclul II

 • Managementul sistemelor de inginerie sanitare și protecția mediului;
 • Drumuri, materiale și mecanizare în construcții;
 • Urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri;
 • Designul interiorului.

Învățământ de masterat la zi (ciclul II) are o durata de 1,5 ani.

#Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru

În Republica Moldova pregătirea inginerilor a început în anul 1959, în cadrul Universităţii de Stat din Chişinău la Facultatea de Ingineri-Tehnicieni. În anul 1964 a fost fondat Institutul Politehnic cu 5 facultăţi, inclusiv Facultatea de Ingineri-Constructori, actualmente Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC). Până în prezent aici au fost pregătiţi peste 10.000 de ingineri constructori, geodezi, ingineri evaluatori, economişti, ingineri în domeniul securității vitalității care activează în diverse ramuri ale economiei naţionale şi peste hotare.

Specialități:

Ciclul I

 • Construcții și inginerie civilă;
 • Inginerie și management în construcții;
 • Evaluarea imobilului;
 • Geodezie, topografie și cartografie;
 • Tehnologia prelucrării lemnului;
 • Ingineria antiincendii și protecție civilă;
 • Ingineria și managementul zăcămintelor, minerit;
 • Drept (Drept patrimonial).

Durata studiilor – 4 ani, frecvență la zi și 5 ani, frecvență redusă.

Ciclul II

 • Ingineria proceselor și materialelor minerale în construcții;
 • Ingineria structurală;
 • Cadastru și dezvoltarea imobilului;
 • Ingineria antiincendii și protecție civilă;
 • Drept patrimonial.

Durata studiilor este de 1,5 ani.

#Facultatea Inginerie Economică şi Business

Facultatea Economie și Business a fost fondată la 2 decembrie 2003. În mai 2004 Senatul UTM modifică denumirea facultății în Inginerie Economică și Business (FIEB),  concretizează misiunea Facultății de a pregăti economiști, care cunosc și aspectele tehnice și tehnologice, pentru sectorul real al economiei, de a instrui specialiști pentru firmele mici și mijlocii, care posedă abilități mai extinse, mai profunde și în concordanță cu cerințele pieței.

Specialități:

Cilul I

 • Business și administrare cu specializarea în industrie sau construcții
 • Marketing și logistică
 • Contabilitate

Ciclul II

 • Administrare afacerilor
 • Marketing industrial
 • Economia afacerilor imobiliare
 • Administrarea afacerilor

Termenul de studii:

 • învăţământ universitar de 3 ani (secţia zi) şi 3 ani (secţia f/r) – pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi absolvenţii de colegiu;
 • învăţământ universitar de 4 ani (secţia f/r) – pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare complete.

#Facultatea Textile şi Poligrafie

Instruirea cadrelor inginereşti la profilul „Tehnologia industriei uşoare” a început în anul 1989 la Facultatea Tehnologie a Institutului Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, unde în anul 1991 a fost fondată Catedra Tehnologia şi Construirea Confecţiilor. La 1 februarie 1995, prin decizia Guvernului Republicii Moldova, a fost fondată Facultatea Industrie Uşoară (FIU).

Specialități:

Ciclul I

 • Ingineria produselor textile şi din piele cu opţiunile: Modelarea şi tehnologia confecţiilor din țesături, Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele, Modelarea şi tehnologia tricotajelor;
 • Inginerie şi management în industria uşoară;
 • Design vestimentar industrial;
 • Arte decorative, cu opțiunea: Design textil, Design și tehnologii poligrafice.

Studiile superioare de licenţă (240 ECTS) au o durată de 4 ani la învăţământ cu frecvenţă la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Ciclul II

 • Design și dezvoltare de produs;
 • Inginerie şi managementul afacerilor în industria uşoară;
 • Design vestimentar și textil;
 • Design și tehnologii poligrafice.

Studiile superioare de master (90 ECTS) au o durată de 1,5 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa la zi.

Taxe de studii

Procesul de Admitere

#Termeni de organizare și contacte

Termenele de desfășurare a concursului  –  24 iulie – 31 iulie.

Programul de lucru al Comisiei de Admitere: Luni – Vineri: 8:30 – 16:30.

COMISIA DE ADMITERE UTM ACUM LA BĂLȚI ȘI CAHUL

Pentru absolvenții liceelor/colegiilor din zonele de nord și sud a țării, Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 24 – 31 iulie 2017 centre locale de depunere a actelor:

 • mun. Bălți – str. Ivan Franco, 11 (în incinta Colegiului Politehnic)
 • or. Cahul – bd. Ștefan cel Mare, 118 (în incinta Liceului ”Ioan  Vodă”)

Contacte: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

Tel: 022 23-51-85 | Fax: 022 23-54-41; E-mail: [email protected]

#Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii

#Acte necesare pentru înscriere