Tânărul din Moldova, Gleb Vizitiv studiază la Electrical Engineering și Applied Physics la Columbia University din New York. În ultimele săptămâni, cu ajutorul unui profesor a lucrat asupra unui Op-ed pe tema inteligenței artificiale, „Will Artificial Intelligence challenge capitalism?". Gleb și echipa #diez consideră că ar fi bine să vedeți și voi acest material.

Inteligența Artificială – o provocare pentru capitalism? (versiunea în română)

Gleb Vizitiv

Gleb Vizitiv

La moment, urmez lecția introductivă a unui curs de Python. Săptămâna trecută am programat un software care a putut stabili calitatea unei anumite mostre de vin analizând câteva din proprietățile sale chimice. Pentru a scrie codul, am folosit un algoritm de învățare mecanică numit Clasificare, care, pe baza unui set de date anterioare, poate prezice mai multe rezultate viitoare. În final, algoritmul de predicție a avut o precizie de 93%, fapt care înseamnă că programul meu a identificat corect calitatea a 93 de mostre de vin din 100. Impresionant, nu?

Cu un set mai extins de date despre vin și câteva îmbunătățiri, programul meu ar putea înlocui ușor un sommelier experimentat. Cu riscul de a fi nepoliticos, codul meu poate deveni în toate aspectele mai eficient decât un sommelier profesionist. Combinat cu un set de teste chimice rapide și automatizate, codul meu va putea procesa mii de sticle de vin în câteva secunde, nu va obosi după cea de-a 100-a sticlă și cu siguranță nu va dori o pauză de prânz și un program de muncă flexibil de 8 ore. Mai mult, programul meu nu are nevoie de salariu lunar; Scrieți codul o dată și totul e gata. Toate aceste aspecte sunt perfecte pentru proprietarul vinăriei, dar ce ne facem cu sommelierul?

Expertul în vin își va pierde probabil locul de muncă, iar acest lucru nu este deloc neașteptat. Exemplele de la sfârșitul secolului al XIX-lea până acum demonstrează clar modurile în care industrializarea și automatizarea au permis industriei să înlocuiască oamenii cu mașini și programe. De exemplu, la începutul secolului XIX, pentru a produce pâine suficientă unui sat de mărime medie de zece mii de oameni, aveați nevoie de aproximativ 60 de brutari. După industrializare, era nevoie de doar 10 brutari și câteva utilaje. Acum, în urma unei automatizări aproape complete, aveți nevoie de câteva mașini, un cod și cel mult doi supraveghetori. Este evident că, în urma automatizării, majoritatea lucrătorilor își vor pierde locurile de muncă. Iar odată cu dezvoltarea IA și învățării mecanice, tendința va crește exponențial.

S-ar putea crede că există încă nenumărați oameni care nu pot fi înlocuiți: profesori, medici, analiști, oameni de știință etc. Realitatea tristă este că greșiți gândind astfel. Automatizarea completă în toate domeniile de activitate nu mai este un scenariu științifico-fantastic. Astăzi, avem site-uri web care permit cu ușurință auto-învățarea, cum ar fi edX și Duolingo; Am creat mașini care, deținând un minim necesar de date, pot diagnostica pacienții cu cancer; Și am creat inteligența artificială, cel mai puternic instrument al tuturor timpurilor, care ar putea în curând să înlocuiască literalmente mințile umane și, să facă independent progrese în descoperirile științifice.

În octombrie, revista tehnologică de la MIT s-a publicat un articol care spune că programul său de inteligență artificială a atins nivelul de inteligență al unui copil de patru ani. Articolul susține că, deși încă se confruntă cu multe probleme, IA se dezvoltă accelerat. Natura imbunătățirilor exponențiale face posibilă perspectiva ca în următorii 6 ani să se producă îmbunătățiri dramatice. Similar, Ray Kurzweil, Directorul Pentru Inginerii al Google, prezice că singularitatea tehnologică, momentul în care IA va fi mai inteligent decât ființele umane, va avea loc în decursul următorilor 30 de ani. Aceasta ar însemna că, din momentul în care IA va dobândi inteligența umană, își va putea rescrie propriul cod și va efectua rapid dezvoltarea ulterioară. Astfel, chiar și cei mai indispensabili oameni își pot pierde slujbele.

Photo Credit: The Next Web

Photo Credit: The Next Web

Chiar dacă, în urma atingerii singularității, IA ar putea revoluționa medicina, rezolva criza alimentară și chiar opri încălzirea globală, trebuie să conștientizăm că poate periclita și societatea noastră capitalistă modernă. În capitolul al cincisprezecelea al Capitalului, Karl Marx susține că, pe măsura avansării în domeniul mecanizării și automatizării, majoritatea lucrătorilor vor fi eliminați din procesul de producție. Astfel, în cele din urmă, sursa averii capitalistului, munca atribuită a clasei muncitoare, va fi eliminată. Cu alte cuvinte, odată cu dezvoltarea intensă a tehnologiei și IA, capitalismul își va submina propriile baze. Dacă majoritatea locurilor de muncă vor fi luate de mașini, diferența de clasă se va fi adânci imediat. Sărăcia și foametea vor lovi brusc clasele de mijloc și cele inferioare ducând în final la colaps economic. Pentru a preveni aceste catastrofe sociale, majoritatea guvernelor democratice vor fi impuse să introducă venituri universale de bază ca să le ofere muncitorilor potențial afectați un salariu minim. În consecință, dacă nu este reglementată, utilizarea intensă a IA poate dăuna grav capitalismului modern și forța guvernele să adapteze un set de politici socialiste.

Recent, la Summitul din 2017 al Guvernului Mondial, Elon Musk a prezentat amenințările „inteligenței artificiale profunde”. El a fost de acord că IA prezintă o problemă uriașă pentru economiile moderne și a susținut că, în ciuda descoperirilor științifice nelimitate pe care le poate aduce IA, lumea trebuie să fie conștientă de potențialul său pericol, “cred că trebuie să fim foarte atenți cum adoptăm inteligența artificială și să ne asigurăm că cercetătorii nu depășesc limitele admisibile”. În plus, Musk prezice că IA va depăși în curând omenirea în toate industriile sale și că “automatizarea va forța guvernele să introducă Venitul Universal de Bază”. Cu alte cuvinte, așa cum a prezis Marx, o IA nereglementată ar putea distruge fundamentele capitalismului și ar forța treptat lumea să adapteze noile politici socialiste.

Respectiv, viitorul capitalismului se va hotărî în următorii câțiva ani. Dacă guvernele nu vor impune un set de reglementări rigide privind dezvoltarea AI înainte ca singularitatea să aibă loc, automatizarea completă ar putea apărea și lovi în societatea noastră capitalistă milenară.

Will Artificial Intelligence challenge capitalism? (versiunea în engleză)

capitalism

Right now, I am taking an Intro to Python class. Last week I coded a program that was able to identify the quality of a certain wine sample by analyzing a few of its chemical properties. To write down the code, I used a machine learning algorithm called Classification, which, trained on a set of previous data, can predict several future outputs. In the end, the prediction algorithm had an accuracy of 93%, meaning that my program correctly identified the quality of 93 out of 100 samples of wine. Quite impressive, right?

With a larger set of wine data and with a bit of an upgrade, my program could easily replace an experienced sommelier. Even though this might sound rude, my piece of code can be in all aspects more efficient than a professional sommelier. Combined with a set of quick and automated chemical tests, my code can process thousands of bottles of wine in several seconds, it will not get tired after the 100th bottle, and definitely won’t demand a lunch break and a flexible eight-hour work schedule. Moreover, my program doesn’t need a monthly wage; code it once, and you are all set. All these are perfect from the point of view of the winery owner, but what will the sommelier do?

The wine expert will probably lose his job, and this is not unexpected at all. Examples from the late 19th century up to now clearly show us how industrialization and automation allowed industries to replace people with machines and programs. For example, in the beginning of the 19th century, to produce enough bread for a medium sized village of ten thousand people, you needed around 60 bakers. Then, when industrialization came you needed just 10 bakers and a couple of machines. And now, with almost full automation, all you need are a couples of machines, some code and at most two supervisors. We can clearly observe how, with automation, most workers will lose their jobs. And with development of AI and machine learning, this tendency will exponentially grow.

You might think that there are still countless people who cannot be replaced: teachers, doctors, analysts, scientists, etc. The sad reality is that this idea is wrong. Full automation in all job fields is not a science fiction scenario anymore. Today, we have websites that easily allow self-teaching like edX and Duolingo; we have created machines that, with minimal required input, are capable of diagnosing patients with cancer; and we created artificial intelligence, the most powerful tool of all time that soon might be able to literally replace human minds and, on its own, progress scientific discovery.

Photo Credit: Exosphere blog

Photo Credit: Exosphere blog

In October, the MIT Technological Review published an article saying that their artificial intelligence program has reached the intelligence of a four-year-old child. The article argues that despite still facing many problems, AI is developing at an accelerated rate. The nature of exponential improvements raises the prospect that the next 6 years might produce dramatic improvements. Similarly, Ray Kurzweil, Google’s Director of Engineering, predicts that the technological singularity, the point in time when AI will be smarter than human beings, will happen sometime in the next 30 years. This would imply that from the moment AI will gain human intelligence, it will be able to rewrite its own code and quickly guide further development. Thus, even the most irreplaceable people might soon lose their jobs.

Even though, after singularity happens, AI might be able to revolutionize medicine, solve food crisis, and even stop global warming, we must realize that it can also challenge our modern capitalistic society. In the fifteenth chapter of Capital, Karl Marx argues that as machinery and automation advances, most of the workers will be eliminated from the production process. Thus, the source of the capitalist’s wealth, the appropriated labor of the working class, will eventually be eliminated. In other words, with the intense tech and AI development, capitalism will undermine its own foundations. If most of the jobs will be taken by machines, the class difference will immediately deepen. Poverty and famine will suddenly hit the middle and the lower classes, and will eventually lead to an economic collapse. To prevent these social catastrophes, most democratic governments will be forced to introduce a Universal Basic Income to provide the potentially displaced workers with a minimum wage. Consequently, if unregulated, the intense use of AI can drastically challenge modern capitalism and might force governments to adapt a set of socialistic policies.

Recently, at the 2017’s World Government Summit, Elon Musk discussed the threats of „deep artificial intelligence.” He agreed that AI presents a huge problem for modern economies and argued that, despite the limitless scientific breakthrough that AI might bring, the world should be aware of its potential danger, “I think we need to be very careful in how we adopt artificial intelligence and that we make sure that researchers don’t get carried away.”  Moreover, Musk predicts that AI will soon surpass humanity in all its industries and that “Automation will force governments to introduce Universal Basic Income.” In other words, as predicted by Marx, an unregulated AI might destroy the foundations of capitalism and gradually force the world towards adapting new socialistic policies.

Consequently, the future of capitalism will be determined in the next few years. If governments fail to pose a set of rigid regulations on the development of AI before singularity happens, the full automation might emerge and crash into our long-established capitalistic society.

Text de Gleb Vizitiv

Traducere în română: Valeriu. V. Turea