Pe parcursul anului 2016 Ministerul Educației a întreprins un șir de măsuri ce au scopul de a spori relevanța și accesul copiilor, tinerilor, precum și tuturor cetățenilor la educație de calitate. În continuare recapitulăm zece cele mai importante activități realizate în 2016, pe segmentele învățământ preuniversitar, învățământ secundar profesional și mediu de specialitate, învățământ superior și dezvoltare a științei, studii postuniversitare și învățare pe tot parcursul vieții.

#1. Aprobarea și implementarea cu titlu de program-pilot a Standardelor profesionale pentru cadrele didactice și manageriale din învățământul general.  Standardele stabilesc cerințele de bază pe care trebuie să le întrunească un cadru didactic sau un manager de la orice instituție de învățământ general. Angajarea cadrelor în sistemul de învățământ preuniversitar și evaluarea acestora se va face ținând cont  de criteriile standardelor. Îndeplinirea cerințelor prevăzute în documentele menționate va constitui un indicator de performanță pentru noua formulă de salarizare. La momentul actual standardele sunt pilotate în instituții de învățământ general din trei raioane, precum și din două municipii.

#2. Elaborarea și aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pe anii 2016-2021. Documentul constituie o premieră și are scopul de a asigura condiţiile pentru realizarea potenţialului maxim de dezvoltare a fiecărui copil cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani prin îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor parentale ale familiilor şi viitorilor părinţi. Strategia îşi propune crearea unui sistem unitar, corelat şi complex de educaţie a părinţilor pe plan naţional, stabilind obiectivele şi sarcinile pe termen mediu în vederea promovării educaţiei parentale şi definind direcţiile strategice privind formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor parentale. În acest document, pentru prima dată, se stipulează necesitatea formării educatorilor parentali.

#3. Aprobarea Codului de etica al cadrului didactic și elaborarea Regulamentului – tip de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică al instituţiei de învăţământ general. Codul de etică al cadrului didactic reprezintă o premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, stabilind standarde și reguli de conduită pentru personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar din învățământul general și profesional tehnic. Pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului, în instituțiile de învățământ general au fost create Consiliile de etică, iar Regulamentul menționat reglementează funcționarea și organizarea acestora. Cazurile de încălcări ale prevederilor Codului de etică vor fi examinate în cadrul ședințelor Consiliilor, inclusiv vor fi luate decizii privind aplicarea sancțiunilor de rigoare.

#4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I și II, racordându-se astfel cadrul de reglementare la cerințele Codului educației nr. 152 din  17.07.2014.  Regulamentul unifică prevederile normativ-reglatorii privind activitatea instituțiilor de învățământ ce includ trei cicluri: primar, secundar, gimnazial și liceal, stabilind mai multe norme de organizare și funcționare a acestora. În premieră, documentul definește și reglementează activitatea școlilor de circumscripție. De asemenea, în act sunt determinate clar tipurile filierelor din învățământul liceal (filiera teoretică – profilurile umanist și real; filiera vocațională – profilurile arte, sport, teologic, militar).

#5. O nouă formulă de finanțare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Începând cu anul de studiu 2016-2017, școlilor profesionale, colegiilor și centrelor de excelență li se alocă mijloace bugetare în funcție de numărul de elevi care-și fac studiile la instituție, dar și în funcție de cheltuielile programelor de studiu și specificul profesiei. Noua formulă are scopul de a eficientiza distribuirea și utilizarea resurselor financiare.

#6. În învățământul profesional tehnic, pentru a asigura formarea specialiștilor bazată pe competenţe şi în acord cu cerinţele pieţei muncii, în 2016 a fost aprobat, în premieră,Cadrul de referință și 2 suporturi metodologice de elaborare a curricula (pentru învățământul profesional tehnic secundar și pentru cel postsecundar și postsecundar nonterțiar . În conformitate cu aceste acte, au fost elaborate și aprobate 9 curricula la meserii și 25 de curricula la specialitate, fapt ce va permite instruirea elevilor și formarea competențelor profesionale necesare în corespundere cu standardele ocupaționale și calificările profesionale.

#7. Lansarea platformei online www.ipt.md, creată cu suportul Uniunii Europene. Platforma are scopul de a informa publicul despre realizările din domeniul învățământului profesional tehnic și de a oferi un mijloc de comunicare și schimb de informații pentru beneficiarii acestui sistem – elevi, profesori, agenți economici, autorități. Portalul conține Harta interactivă a tuturor instituțiilor IPT din R. Moldova, lista completă a meseriilor și specialităților care pot fi studiate astăzi în centrele de excelență, colegii și școli profesionale, o bază de date a produselor educaționale din acest domeniu (standarde ocupaționale, calificări profesionale și curricula), precum și alte informații utile. 

#8. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală. Acesta constituie o noutate pentru sistemul educațional din Republica Moldova, stabilind liniile directoare privind crearea şi implementarea a unui sistem de validare şi certificare a rezultatelor învățării persoanelor formate în alt mod decât învățarea formală, ceea ce va permite obținerea unei meserii prin recunoașterea competențelor obținute anterior, suficiente pentru încadrarea pe piața muncii.

#9. A fost pus în aplicare noul Regulament-cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice şi de cercetare în învăţământul superior, axat pe îmbinarea armonioasă între predare și cercetare, pe fundamentarea cercetării universitare ca una dintre condițiile obligatorii pentru  procesul de predare cu impact. De asemenea, a fost aprobat un nou Regulament-cadru de ocupare a funcțiilor didactice, științifico-didactice și științifice în învățământul superior bazate pe standarde de performanță.

#10. Anul trecut 12 instituții de învățământ general din raioanele Cahul, Hâncești, Ungheni, Sângerei, Fălești, Drochia, Soroca, Florești și Strășeni au fost dotate cu computere noi, 57 instituții educaționale și 7 biblioteci au primit 304 seturi de robotică, iar 20 de profesori de informatică au efectuat stagii practice în Coreea de Sud,acțiunile respective având un impact pozitiv asupra dezvoltării competențelor digitale ale elevilor, dar și ale cadrele didactice.