Bursele reprezintă o îndemnizație lunară, acordată studenților ciclului I şi II, care își realizează studiile prin învățământ la zi, în scopul stimulării activității şi sprijinului social. În perioada anilor de studii, în cadrul universităților, școlilor profesionale sau colegiilor, tinerii sârguincioși pot opta pentru două tipuri de burse: cele finanțate din bugetul de stat sau cele extrabugetare.

#diez a decis să vă dea o mână de ajutor, ca să cunoașteți de ce oportunități puteți profita în perioada studiilor. Totodată, vă îndemnăm să pregătiți un dosar bun pentru a putea beneficia de un astfel de „ajutor bănesc”.

Burse finanțate din bugetul de stat

IMG_6804

Bursele de studii

Se acordă studenţilor ciclului I şi II, semestrial, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Bursele de studii sunt de trei categorii, cuantumul lor constituind: 720 lei – categoria I; 650 lei – categoria II şi 560 lei – categoria III.

La bursele de studii pot candida studenţii ciclului I şi II, admişi la studii cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii cu taxă, care realizează integral, în termenele stabilite, planul de învățământ pentru un semestru/an de studii, obţin note de promovare şi numărul stabilit de credite: 30 – pentru un semestru şi 60 pentru un an de studii.

Nu pot beneficia de burse de studii studenţii ciclului I şi II, implicaţi în programe de mobilitate cu acoperire financiară în formă de granturi, inclusiv bursa şi studenţii bursieri ai diverselor organizaţii (cu excepţia organizaţiilor sportive).

Bursele de studii se acordă semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar, în limitele mijloacelor alocate în acest scop. Selectarea candidaţilor la burse se realizează în cadrul facultăţilor, în ordinea descrescătoare a mediei notelor obţinute la sesiunea de examinare. Pentru studenţii anului I de învăţământ, semestrul I de studii, bursele se stabilesc în funcţie de media notelor de la concursul de admitere. Acordarea burselor se realizează prin ordinul rectorului, în baza propunerilor facultăţilor.

Burse sociale

Se acordă, la cerere, studenţilor ciclului I şi II, care provin din familii social vulnerabile. Cuantumul bursei sociale este stabilit de către Guvern şi constituie 320 lei lunar. La bursa socială pot pretinde studenţii ciclului I şi II:
– rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
– invalizi de gradul I şi II;
– cu deficienţe fizice şi senzoriale;
– cu ambii părinţi invalizi sau pensionari;
– ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea – consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobâl;
– din familiile cu trei şi mai mulţi copii;
– familişti cu copii.

Pentru a candida la bursa socială, studenţii din categoriile menţionate urmează să prezinte anual/semestrial acte de certificare a situaţiei familiale. Bursele sociale se acordă semestrial, selectarea candidaţilor realizându-se în cadrul facultăţilor, în funcţie de realizările academice ale studenţilor şi a stării familiale. Lista nominală se aprobă prin ordinul rectorului. Studenţii ciclului I şi II, beneficiari ai bursei sociale, pot candida în condiţii generale şi la bursa de studii.

 

IMG_6670

Burse de merit

Se acordă studenților ciclului I şi II, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcție de performanțele obținute în activitatea academică, științifică şi extra-curriculară.

Pentru studenţii ciclului I şi II se acordă următoarele tipuri de burse de merit, finanţate din bugetul de stat:
Bursa Republicii – 12 burse – 1.320 lei. Este destinată studenților din instituțiile de învățământ superior de stat, ciclul I.
Bursa Guvernului – 30 burse – 1.100 lei; Este destinată studenților din instituțiile de învățământ superior de stat, ciclurile I şi II.
Bursa Președintelui – 15 burse – 1.200 lei (pentru învățământul superior); 5 burse – 930 lei (pentru învățământul mediu de specialitate);
Bursa Gaudeamus – 20 burse – 800 lei (doar pentru învățământul mediu de specialitate).

Studenţii ciclului I şi II, care studiază în programe cu durata de studii de trei ani pot candida la bursa de merit începând cu semestrul III, iar studenţii care studiază în programe cu durata de studii mai mare – începând cu semestrul VII.

La bursa de merit pot candida studenții ciclului I şi II, care au obținut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9,0 în domeniile de studiu real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) şi nu mai mică de 9,5 în domeniile de studiu umanitar şi care participă activ la cercetări ştiinţifice, conferinţe, concursuri etc.

Bursa de merit se poate acorda şi studenților ciclului I şi II, care au obţinut în unul dintre ultimii doi ani de studii în învățământul preuniversitar distincții la olimpiadele școlare internaționale şi au fost înscriși în învățământul superior în afara concursului de admitere.

Pentru a participa la concursul bursei de merit este necesar ca studenţii candidaţi să completeze şi să prezinte un dosar care va conţine:
– curriculum vitae, ce va cuprinde, în mod obligatoriu, cele mai relevante activităţi extracurriculare, pe perioada studiilor universitare, aria de interese, abilităţile;
– certificatul academic, vizat la serviciul studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
– scrisoare de recomandare din partea consiliului facultăţii;
– scrisoare de recomandare din partea senatului universitar;
– copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă participarea la conferinţe şi seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade etc.;
– lista publicaţiilor ştiinţifice, cu datele bibliografice complete şi copiile publicaţiilor din ultimii doi ani de studii;
– alte materiale relevante.

Pentru a primi o bursă de merit, candidații trebuie să obțină la sesiunea de vară din anul de studii 2014-2015 o medie mai mare de 9 puncte. De asemenea, trebuie de prezentat:
– activităţile educaţionale, culturale, sportive;
– activitatea ştiinţifică;
– publicaţiile.

Studenții ciclului I şi II, care beneficiază de bursă de merit, nu pot candida în perioada respectivă la bursa de studii. Candidații la bursa de merit sunt propuși senatului/consiliului profesoral de către consiliul facultății/consiliul de administrație. Dosarele candidaţilor se vor prezenta la Ministerul Educaţiei în termen de cel mult zece zile după finalizarea sesiunii de vară, însoţite de o scrisoare semnată de rectorul/directorul instituţiei şi o copie a recomandării senatului/consiliului profesoral. Lista finală a câștigătorilor de burse de merit (de regulă câte o persoană, două din cadrul fiecărei universități din ţară). Bursa de merit este aprobată prin hotărâre de Guvern, respectiv, prin decretul Preşedintelui (Bursa Preşedintelui).

 

Burse finanțate din surse extrabugetare

Burse de Merit pentru cei mai buni studenţi ai ţării

collage19

Concurs organizat anual de Centrul de Informaţii Universitare (CIU), sub egida Consiliului Rectorilor din RM, cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al Companiei Orange Moldova. Valoarea fiecărei dintre cele 50 de burse acordate în anul trecut a fost de 12.000 lei. Evaluările se fac în baza dosarelor prezentate de participanţi, dar şi a unor probe: eseu, interviu. Pe parcursul celor optsprezece ediţii anuale ale programului peste 4.300 de studenţi au aplicat la concurs, dintre care 1.180 de studenţi au beneficiat de Burse de Merit, iar Ceremonia Festivă de decernare a burselor a devenit un eveniment remarcabil în viaţa universitară din Moldova. De obicei, concursul se lansează în noiembrie, iar rezultatele se anunță în februarie. Pentru mai multe detalii urmăriți pagina www.eac.md.

Au fost deschise aplicările a participa la Bursa de Merit 2014.

Bursa de Merit AGEPI

În scopul promovării Sistemului National de protectie a proprietatii intelectuale, sustinerii si dezvoltarii potentialului intelectual si creativ al tinerilor, motivarii studentilor care au manifestat calitati apreciabile in cadrul studiilor in domeniul proprietatii intelectuale, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunţă concursul BURSA DE MERIT AGEPI pentru doi dintre cei mai buni studenți ce își face studiile la Academia de Studii Economice, facultatea Business și Administrarea Afacerilor, specialitatea Managementul proprietății Intelectuale (MPI). Câștigătorii vor benefica, în perioada septembrie-iunie, de cite o bursă în valoare de 1.000 de lei lunar. Mai multe detalii găsiți aici.

Bursa Sur-Place

Fundația Konrad Adenauer acordă burse de studiu studenților talentați. Candidații trebuie să demonstreze faptul că sunt preocupați de viața politică și activ implicați în comunitate, precum și receptivi la valorile creștin-democrate.

Aplicaţia este deschisă studenţilor înscrişi la universităţile din Republica Moldova, în ciclul de licenţă. Ei trebuie să aibă rezultate academice deosebite şi să facă dovada implicării lor în societate şi în politică. Candidaţii trebuie să stăpânească cel puțin o limbă străină, cunoştinţele de limbă germană reprezintă un avantaj.

Bursa se acorda iniţial pentru o perioadă de 12 luni, putând fi prelungită în funcţie de rezultate.

Deadline pentru aplicare: 20 noiembrie, detalii și cum puteți aplica, vedeți aici: Bursa Sur-Place

„Burse pentru Viitorul Tău!”

Programul are drept scop susținerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educație în instituțiile de învățământ superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 50 de burse a câte 6.000 lei, pentru un an universitar. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesitățile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Data limită de prezentare a dosarelor este 28 noiembrie 2014, ora 17:00. Mai multe detalii despre acest program poți citi aici.

Pe motiv că proiectele se restructurează, în acest an, bursele „VictoriaBank” și Moldcell nu se vor acorda.